ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္--ျမန္မာ ႏုိင္င္ျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိး သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-11-12 09:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိးႏွင့္ ရာစုသစ္ကာလတရုတ္--ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ” ကုိေခါင္းစဥ္ ျဖင့္သည့္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္--ျမန္မာ ႏုိင္င္ျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိး သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တျခားျပည္နယ္မွ လာသည့္ ပါရဂူႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဧသည္မ်ားသည္ တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံျဖတ္က်ာ္လူမ်ဳိး အေနအထားသစ္၊ တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံျဖတ္က်ာ္ လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္း၊ တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံျဖတ္က်ာ္ လူမ်ဳိး၏ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ရုိးရာကုိးကြယ္မႈ၊ တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံျဖတ္က်ာ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ခံေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိးတက္ျခင္းစသည့္ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရာအေၾကာင္းကုိ ဗဟုိျပဳ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဌာန လူမႈဝိဇာပညာေကာ္မတီေကာ္မတီ၀င္ေကက်န႔္႐ံႈး၊ က်က္ေက်ာင္းတကသုိလ္ ပါေမာကကြၽန္းခံုေရွာက္၊ ဗဟုိတုိင္းရင္းသားသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈေကာလိပ္ ခ်မ္းမင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာပညာေရးရံုး လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒဌာနဌာနမုႉးက်န႔္ေရွာက္ယြင္းစသည့္ ပညာရွင္းမ်ားသည္ တရုတ္ျမန္မာႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိးေလ့လာျခင္းျဖင့္ မိန႔္ခြန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖၚျပ ၾကပါသည္။ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ဆက္စပ္ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏုေက်ာင္း၊ ေပါက္ရွန္း၊ ေတဟံု၊ ဖူအယ၊့္ စီဆြမ္ေပါင္နတ္စသည့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ျပည္နယ္ခြဲသည္ ျမန္မာကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္သည္။ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ တုိင္လူမ်ဳိး၊ က်င္းေဖာ္လူမ်ဳိး၊ ဝလူမ်ဳိး၊ ဟန္လူမ်ဳိး၊ လစ္ဆုလူမ်ဳိး၊ တူလြန္လူမ်ဳိး၊ ႏုလူမ်ဳိး၊ လာဟူူမ်ဳိးစသည့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိးကုိ ေနထုိင္ၾကပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိး လူဦးေရအရည္အခ်င္းမ်ားျဖန႔္ခြဲေနရာခ်ထားပံု က်ယ္ျပန႔္သည္။ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူမ်ဳိးသည္ နယ္စပ္ေဒသ၏လံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသတံခါးဖြင့္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာသက္ေရာက္မႈကုိထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္ ဟုယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာပညာေရးဌာန ဌာနမႉးေဟဇူခြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယူနန္လူမႈဝိဇာပညာေရးဌာန၊ ယူနန္လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒအဖြဲ႕၊ တရုတ္(ကူမင္း)ေတာင္အားရွ အေရွေတာင္အာရသုေတသနအကယ္ဒမီႏွင့္ တရုတ္ လူမႈဝိဇာပညာေရး ဌာန တုိင္ျပည္ ပကတိ အေျခအေန စံုစမ္းေလ့လာျခင္း ယူနန္စခန္းတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာပညာေရးဌာန တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစာေပ သုေတသနအကယ္ဒမီ၊ လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒ အကယ္ဒမီ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အကယ္ဒမီႏွင့္ ျမန္းမာ အကယ္ဒမီတုိ႔သည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္