သတၲမအႀကိမ္ ေျမာက္တရုတ္--ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ထရစ္ဗြၽန္း ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-11-07 18:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) သတမအႀကိမ္ ေျမာက္တရုတ္--ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ထရစ္ဗြၽန္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္မင္ဆုတကသုိလ္၌ စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပဧသည္မ်ား ရာႏွင့္ ခ်ီၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု၍ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

တစ္ႀကိမ္ ထရစ္ဗြၽန္း သည္ “စည္ပင္သာယာေသာ ေတာင္အာရွကုိွ အတူေပါင္းဖက္ ေဆြးေႏြး တည္ေဆာက္ ေဝမွ်ျခင္း၊ ကံၾကမာၼ အက်ဳိးတူအဖြဲသုိ႔ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္၏” ကုိေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနပညာရပ္ ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲ၊ ထုိက္ၾကည္သုိင္းႏွင့္ ေယာဂီ က်န္းမာေရးဖလွယ္ပြဲ၊ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ လူထုရုိးရာအႏုပညာျပပြဲမ်ားကုိ က်င္းပရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ ထရစ္ဗြၽန္းကုိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ အလွည္က် ေဆာင္ရြက္ က်င္းပသည္္။ ထရစ္ဗြၽန္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သုေတသန ပညာရပ္ ဖလွယ္ပြဲမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပံုစံျဖင့္ ဆင္ႏႊဲ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖလွယ္မႈ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ စင္တာကုိ တည္ေဆာက္တား တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွနိင္ငံမ်ား၏ ခ်စ္ခင္႐င္းးႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကုိ ေရရွည္တည္တံ့စြာ တုိးတက္ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္