ယူနန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နယူးဇီလန္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရးသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ သြားေရာက္ခဲ့

2018-11-06 17:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ေကာ္မတီဝင္၊ အၿမဲတမ္း ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဇံုးေကာ္ယင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္၍ နယူးဇီလန္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရးသုိ႔ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ယူနန္ျပည္နယ္- ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ခ်မ္ရံုဟြာသည္ ပါဝင္တက္ေရာက္၍ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ ဂ်ပန္ဒုိင္ယက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီး အပုရြင့္ဇီသည္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဧည့္ခံပြဲကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျမင့္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ား၍ ဂ်ပန္-တရုတ္ စီးပြားေရးအသင္း၊ ဂ်ပန္ ကုန္သြယ္ေရး တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း အဖြဲ႕၊ ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ စန္းလ်င္၊ စန္းက်င္၊ ရႊံဳးယစ္၊ ဝမ္ဟံု၊ ေရႊေစြ႕ဘဏ္တုိက္ စသည့္ ဂ်ပန္ နာမည္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရပ္ကြက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေယာက္ (၁၆၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဇံုးေကာ္ယင္းသည္ ဂ်ပန္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရပ္ကြက္ အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အခ်ိန္ကာလသစ္တြင္ ထုလုပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း(၈)ခုႏွင့္ ကေမၻာေပၚမွ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ “အမွတ္တံဆိပ္ သံုးေစာင္”သည္ အဘက္လက္အတြက္ ပါလာေသာ အက်ဳိးတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္သစ္မ်ားကုိ အဓိက မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ၍ ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ တက္ႂကြစြာ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ယူနန္)- အစၥေရး အဆန္းထြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ကုိ အစၥေရးႏုိင္ငံ၌ တက္ေရာက္၍ အစၥေရးလႊတ္ေတာ္ အမတ္ အမိအယ္ေအာ္ဟာနႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံ သက္ဆုိင္သည့္ ဌာန အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံု၍ ယူနန္ႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ သိပံၸနည္းပညာ အဆန္းထြင္ျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တစ္ဆင့္တက္၍ နက္႐ႈိင္းေစမည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ဇန္းရံုရွင္းသည္ ဖုိရမ္ကုိ တက္ေရာက္၍ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အစၥေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နယူးဇီလန္ ဘုရင့္ ရုကၡပင္ႏွင့္ အစားအစာ သုေတသန အကယ္ဒမီႏွင့္ နယူးဇီလန္၌ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြး၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ သတၲဝါနည္းပညာ ဆက္ဆံေရး၊ သိပံၸနည္းပညာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ား အတူစံစားျခင္း၊ အဆန္းထြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျဖစ္လာရန္ တြန္းအားေပး ခဲ့ပါသည္။

ဤခရီးစဥ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေအာက္ခလန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္းခ်ဳပ္ ကုိလည္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ နယူးဇီလန္ ဟင္ထန္ဇန္ ကုမၸဏီအုပ္စု၊ ရွီလံု ဇီဝလက္ဖက္ျခံ၊ ဂ်ပန္ ေစာရွကုမၸဏီ၊ ဖုန္းထန္ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အုိက္ေမတယ္ ေဆးကုဌာန၊ အစၥေရး ဓာတုေဗဒစက္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအုပ္စု စသည့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ အားေကာင္းစြာ ျပန္ၾကား၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ နယူးဇီလန္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရး (၃)ႏုိင္ငံရွိ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားမႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ၿပီး ျဖစ္လာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ (၃)ႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္၍ ေနာက္ထပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံကုိ တည္ေဆာက္မည္။ ခရီးစဥ္သည္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းသည့္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈကုိ ထေျမာက္၍ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္ခ်က္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္