တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိ္င္ငံတကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ က်င္းပမည္

2018-11-06 10:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိ္င္ငံတကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ၍ ျပတုိက္(၅)ခုကုိ စီစဥ္မည္၊ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၄.၂)ေသာင္း ရွိပါသည္။

ျပပြဲသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖ ခရီးသြားလာေရးျပတုိက္၊ ႏုိင္ငံတကာ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္ျပတုိက္၊ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ႏုိင္သည့္ ဇီဝအစားအစာ ျပတုိက္၊ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္ျပတုိက္ႏွင့္ သီးျခားျပတုိက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပင္စင္စားျခင္းလုပ္ငန္း ျပတုိက္ (၅)ခုကုိ စီစဥ္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ တရုတ္ က်န္းမာေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အာဆီယံေစ်းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း မူဝါဒကုိ ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ စက္မႈကုန္သြယ္ေရး ဖလွယ္ပြဲ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖ ခရီးသြားလာေရး စီမံကိန္းကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

ျပသျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ၿပီး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အျပင္ လူလတ္ပုိင္းအရြယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးအရြယ္မ်ား အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲ၊ အႏွိပ္ဆရာမ်ား တတ္ကြၽမ္းမႈစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမွ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး စီမံကိန္းကုိ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ(၃)ခုကုိလည္း က်င္းပ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပပြဲပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူမင္း၊ တလီ၊ လစ္က်န္း၊ ေပါင္စန္း၊ ယိရွီး၊ ဖူအယ္၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း စခန္းမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းကုိ စီမံကိန္းခ်၍ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် နက္႐ႈိင္းစြာ ျပန္ၾကားေထာက္ခံမည္။

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ၍ (၉)ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ (၁၈)ခု၊ တစ္ျပည္နယ္လံုး ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) အသီးသီး၊ ခရုိင္(ၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမ)မွ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္စားျခင္း လုပ္ငန္း (အဖြဲ႕)မ်ားမွ လုပ္ငန္း(၂၃၀)ခုကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ လက္ေတြ႕ ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏသည္ အယြမ္(၁၇၇၄)ေသာင္း ရွိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၾကံရြယ္ခ်က္ အခ်က္(၂၂၈၀) ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္