အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

2018-11-02 16:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

227985_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ကေန ၁၂ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးစင္တာတြင္ က်င္းပပါမည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ " အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း ေရာင္စံုယူနန္ က်န္းမာေသာ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္"ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲတစ္ခု၊ ဖုိရမ္ႏွစ္ခု၊ ၿပိဳင္ပြဲသံုးခု၊ ေလ့လာျခင္း ေလးခု၊ ေအာင္သြယ္ပြဲစား ငါးခု စသည္တုိ႔ စီစဥ္ပါသည္။ ယခုတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ရွန္းဟုိင္း၊ ဆမ္းတြန္း၊ ကြန္ရွီး စသည့္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕(၁၆)ခု လုပ္ငန္းဌာန အခု(၃၆၀)ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕လာပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ အဓိကဖိုရမ္ ႏွင့္ သီးျခားေသာ ဖုိရမ္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္းမွ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္းဘက္တြင္ ပါရဂူတုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး သူတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပ်န္းမာေရး ႏွင့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း အေျခအေန၊ တုိးတက္ေသာ အလားအလာ ႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီသစ္ကုိ ရွင္းျပပါသည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္းတြင္းျပည္ပ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း ပါရဂူ၊ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဖလွယ္ျခင္း၏ တံတားကုိ တည္ခင္းျခင္း အတြက္ ျပပြဲသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ တလီၿမိဳ႕၊ လိက်န္းၿမိဳ႕၊ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕၊ ယိရွီးၿမိဳ႕၊ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၊ ဆစ္ဆြမ္းဘန္နားၿမိဳ႕ အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း အေျခခံစခန္း ေလ့လာျခင္း လမ္းေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာမႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုျခင္း ဇီ၀ေဗဒ ေဆးဝါး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေဆးဝါး၊ က်န္းမာေသာ ခရီးသြားျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ေအာင္သြယ္ပြဲစား (၅)ခု ထုတ္ေဖာ္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္