ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢသည္ လူငယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ နက္႐ႈိင္းလာ

2018-10-31 15:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ျမန္မာလူငယ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးရွင့္စုိးသည္ “ဒီအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တရုတ္စီးပြားေရးရဲ႕ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ သိပ္ခံစားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဒီေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ျမန္မာကုိ ပါသြားမယ္၊ ပုိမ်ားတဲ့လူမ်ားက အဲဒီေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ သိရွိနားလည္ေစမယ္။” ေအာက္တုိဘာလ တယ္ဟံုျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပသည့္ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္ေန႔မွစ၍ (၅)ရက္ၾကာ ဆက္လက္က်င္းပ၍ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ လူငယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဖလွယ္မႈအတြက္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ ေပးၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တြန္းအားေပးျခင္းကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ အေယာက္(၅၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံစလံုးသည္ တရုတ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္၍ သိပံၸနည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အတူစံစားျခင္း၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား၏ အနာဂတ္ အတူတူ တုိးတက္လာသည့္ ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ မဲေခါင္မစ္-လန္ျခာ တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည့္ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတပစၥည္း အားသာခ်က္မ်ားကုိ မွီခုိ၍ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္လ်က္ရွိသည္။ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ လူငယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ (၈)ႀကိမ္ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ႏွစ္တုိင္း ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢသည္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ သိရွိနားလည္မႈကုိ အေျခခံအျဖစ္ သစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း လ်က္ရွိ ခဲ့ပါသည္။

(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကေမၺာဒီးယား၊ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ မွလာေသာ လူငယ္ မီဒီယာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (၆၆)ေယာက္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စုစည္းၿပီး ကူမင္းသတင္းစာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအုပ္စု၊ ယူနန္သတင္းစာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအုပ္စု စသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ အဓိကမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ လာေရာက္ ခဲ့ပါသည္၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ အတူတကြ တည္ေဆာက္ျခင္း ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပ၍ “လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕မွ လူငယ္ မီဒီယာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ေၾကညာစာတမ္း”ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္ မီဒီယာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ မ်ားသည္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ျခင္း၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အတူတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ သည့္အတြက္ အင္အားကုိ ေပးလႉျခင္း ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

(၁၀)ရက္ၾကာသည့္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့လာခံစားျခင္း လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ (၆)ႏုိင္ငံ မွလာေသာ လူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္ (၁၂၀)ေက်ာ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ကုိ္ယ္စားလွယ္ စည္းေဝးပြဲ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ သိရွိနားလည္၍ တရုတ္ ဆင္းရဲျခင္း မွလြတ္သည့္ အသိပညာ ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္းကုိ နားေထာင္၍ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း ဖုိရမ္ကုိ ပါဝင္ ခဲ့ပါသည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ (၆)ႏုိင္ငံမွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ယူနန္အဆန္းထြင္သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ အခ်င္းခ်င္း ဉာဏ္ဖြင့္ဖပးၿပီး အေျခအေန လႈိက္လွဲလွပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢသည္ ပတ္လည္နား ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တက္ႂကြစြာ တုိးျမႇင့္၍ လာအုိလူငယ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး သိပံၸနည္းပညာ လူရည္ခြၽန္ ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ က်င္းပ၍ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဥေရာပတုိက္၊ အေမရိကတုိက္ စသည့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ လာပါသည္။

စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္- ေဟာင္ေကာင္- မတ္ေကာင္- ထုိင္ဝမ္ လူငယ္မ်ား စားပြဲဝုိင္းစည္းေဝးပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၁၀၀)ေက်ာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စုစည္း၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢ၊ ယူနန္- ေဟာင္ေကာင္- မတ္ေကာင္- ထုိင္ဝမ္ ဖလွယ္တုိးျမႇင့္ျခင္းပဲြ၊ မတ္ေကာင္လူငယ္စည္းေဝးပြဲ၊ ထုိင္ဝမ္ ေခတ္သစ္ လူငယ္ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕ တုိ႔သည္ “စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္- ေဟာင္ေကာင္- မတ္ေကာင္- ထုိင္ဝမ္ လူငယ္မ်ား စားပြဲဝုိင္းစည္းေဝးပြဲမွ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္သမဂၢသည္ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္မွ လူငယ္ စုစုေပါင္း အေယာက္(၆၀၀)ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ယူနနျပည္နယ္သုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၍ ယူနန္- ေဟာင္ေကာင္- မတ္ေကာင္- ထုိင္ဝမ္ လူငယ္မ်ားသည္ အဆန္းထြင္ျခင္းနယ္ပယ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပး ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္