ပထမအႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲႏုိ၀င္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ

2018-10-24 10:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔ရည္စံ) ပထမအႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔အထိ ရွန္ဟဲႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိျပခန္းက်င္းပမည္။ အခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ထာဝရမရုပ္သိမ္းသည့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖင့္ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲကုိ လည္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္

ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲကုိ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနႏွင့္ ရွန္ဟဲအစုိးရသည္ ဦးစီးက်င္းပမည္။ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုန္သြယ္ေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပါင္းစုျပခန္းႏွင့္ ကုမဏီကုန္သယ္ေရးလုပ္ငန္းျပခန္းႏွစ္ပုိင္ပါ၀င္သည္။ ကုမဏီကုန္သယ္ေရးလုပ္ငန္းျပတုိက္၏ အက်ယ္အဝန္းသည္စတုရန္မီတာ(၂၇၀၀၀၀)ရွိႏုိင္ငံေတာ္(၁၃၀)ေက်ာ္ႏုိင္ငံ၏ ကုမဏ(၂၈၀၀)ခု သည္ လက္မွတ္ထုိးပါ၀င္သည္။ အထဲတြင္ ကမာ႓အင္အားႀကီးမားေတာင့္တင္းေသာကုမဏ(၅၀၀)ခုတြင္ ကုမဏ(၂၀၀)ခုသည္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ G20အဖြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ BRICအဖြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္SCO အဖြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးပါ၀င္ခဲ့သည္။ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏုိင္ငံေတာ္(၅၅)ႏုိင္ငံမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။

ကုမဏီကုန္သယ္ေရးလုပ္ငန္းျပခန္းသည္ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ ကုမဏကုန္စည္မ်ားကုိ ျပသသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးျပခန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားျပခန္း၊ အဝတ္အစားႏွင့္ ေန႔စဥ္သံုးပစည္းျပခန္း၊ အစားအစာႏွင့္လယ္ထြက္ပစည္းျပခန္းစသည့္ ျပခန္(၇)ပါ၀င္သည္။

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲက်င္ပရာ ယူနန္အေရာင္းအဝယ္အသင္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၆)ရက္ေန႔ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ထာဝရမရုပ္သိမ္းသည့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖင့္ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲကုိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲသံုးႀကိမ္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲတစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွတင္သြင္းကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ထာဝရမရုပ္သိမ္းသည့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲ၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ျပန႔္ပြဴားမိတ္ဆက္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွကုမဏီမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားျပပြဲထဲ ပါ၀င္သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္သည္ ယူနန္အဓိကေသာစက္မႈလုပ္ငန္း(၈)ရပ္ႏွင့္ ကမာအဆင့္ရွိေသာ“အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္း၊ အစိမ္းေရာင္အစားအစာႏွင့္က်န္းမာေသာေနထုိင္စားေသာက္မႈ”ကုိ တည္ေတာင္ျခင္းကုိ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္သည္။ တုိ႔ျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တင္ျပေပးမည္။ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားကုိ ဆြဲေတာင္ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံသည္။ တတိယတစ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အေရွေတာင္အားရွေတာင္အားရွႏုိင္ငံကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ေစရန္၊ ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲပါသည့္ ဘက္စံုသံတမန္ေရးရာ၊လူမႈယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္၂၀၁၉ခုႏွစ္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္မင္ႏုိင္ေစရန္ အေျခခံခ်ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္