အာဆီယံေတာင္အားရွခရီးသြားလုပ္ငန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယူနန္သုိ႔ လာေရာက္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္

2018-10-24 09:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔ရည္စံ) ေအာက္တုိဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္တရုတ္--အာဆီအာဆီယံေတာင္အားရွခရီးသြားလုပ္ငန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္အစီအစဥ္္ကုိ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္ စတင္က်င္းသည္။

ဤေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္အစီအစဥ္ကုိ တစ္လၾကာေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လာအုိ၊ ကေမားဒီယား၊ ဖီလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ သီရိလကာၤ၊ ဘရူေနႏုိင္ငံ၊ ဗီရက္နမ္ႏုိင္ငံမွ လာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရာရွိႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အေယာက္(၈၀) ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာငအခ်က္ကုိ ပါဝင္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္္ တရုတ္ဘာသာစကားကုိစနစ္တက်သင္ယူ၍တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း ထိေတြ႕ခံစားႏုိ္င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကုိလည္း နားလည္သိမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္အစီအစဥ္ကုိ ပုိ႔ခ်က္သင္တန္း၊ လုိရင္းအခ်က္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤတစ္ခါလႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္သည္ အာဆီယံ၊ ေတာင္အားရွႏုိင္ငံမ်ား၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရာရွိႏွင္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာျပဳ၍ က်င္းပသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္နံပါတ္(၃၆္)ျဖစ္၏။ ယခုအခါ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္သည္္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္ပါ၀င္သည့္

ျပည္ပနာမည္ေက်ာ္ေစာ္သည့္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ကုမၸဏီ၁၈ခုႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၂၆)ေယာက္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ မာေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ သီရိလကာၤႏုိင္ငံသုိ႔ စာသင္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္သည္ တရုတ္--အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းလူခ်ြန္ ပညာသင္ေပးျခင္းစခန္းကုိ အေျခခံျပဳ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွစ အာဆီယံ၊ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားကုိမ်က္ႏွာျပဳၿပီး အဆ့္ျမင္ခရီသြားလာေရးလူခြၽန္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သည္။ ယခုအထိအာဆီယံ၊ေတာင္အားရွႏုိင္ငံမွ လာသည့္အရာရွိႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္း(၁၃၆၉)ေယာက္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့သည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္