ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ေခါင္းေဆာင္(၄၈)ဦးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာစာသင္

2018-10-22 10:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔ရည္စံ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္ပ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တရုတ္ပကတိအေျခအေန ေလ့လာသင္တန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာစာသင္၍ တရုတ္ ပကတိအေျခအေနကုိ သိျမင္ႏုိင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာအသီးသီးသုိ႔ ေလ့လာသြားမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္ပ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တရုတ္ပကတိအေျခအေန ေလ့လာသင္တန္းကုိ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသား သမဂၢသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသား သမဂၢသည္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား (၄၈)ဦးကုိ စုစုေပါင္းရွိ၍ အေမရိကန္၊ ကာနာဒါ၊ ၾသစေၾတးလီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံ (၂၀) မွလာ၍ ဤထဲမွ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းထက္သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားအသင္း ဥကၠဌမ်ား ျဖစ္၏။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ တရုတ္အုိဗာစီတုိ႔၏ ဇာတိရပ္ရြာႀကီး (၅)ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္၏။ ေရရွည္ကတည္းက ျပည္ေတာ္ျပန္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ကုိယ့္ထူျခားေသာ အားသာမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ ျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ပ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသား သမဂၢသည္ ဤအႀကိမ္သင္တန္းကုိ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်ယ္သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရုတ္ပကတိအေျခအေနႏွင့္ တရုတ္အုိဗာစီတုိ႔၏ ဇာတိရပ္ရြာမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ သိျမင္ႏုိင္၍ တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ဆက္လက္ တြန္းအားေပးမည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဤေလ့လာသင္တန္းကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္၍ သေဘာတရား သင္ယူျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ႏွစ္ဆင့္က႑ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ သေဘာတရား သင္ယူျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေဘးက်င္းတကၠသုိလ္၌ ေဆာင္ရြက္၍ လက္ေတြ႕ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ၂၁ရက္ေန႔မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္း၊ ေပါင္စန္း၊ ထိန္ခ်ံဳး၊ ေရႊလီ၊ မန္စီၿမိဳ႕၌ ေဆာင္ရြက္မည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေလ့လာစာသင္ရာတြင္ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ယူနန္အေနာက္ပုိင္း ခုခံတုိက္ခုိက္ေရးစစ္ အထိမ္းအမွတ္တုိက္၊ တရုတ္အုိဗာစီတုိ႔၏ ဇာတိရပ္ရြာ ဟဲဆြမ့္ႏွင့္ ေရႊလီ ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးႀကီးသည့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း စမ္းသပ္ဇုန္ စသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသြားမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္