တရုတ္၊ ထုိင္း ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-10-22 09:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တရုတ္၊ ထုိင္း ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤအၾကမ္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တရုတ္၊ ထုိင္း ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံက ဧည့္သည္တုိ႔သည္ ယခုတြင္ တရုတ္၊ ထုိင္း ပညာေရး တုိးတက္ေသာ အေျခအေနကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြး၍ တရုတ္ ေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူတုိ႔သည္ ထုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ကာ လခရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆြးေႏြးပါသသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခြန္က်င့္ ေအာရန္ ဘာသာစကား စာသင္ေက်ာင္းသည္ တရုတ္၊ ထုိင္း ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး အထင္အျမင္ကုိ ေသခ်ာစြာ က်င့္သံုးၿပီး တရုတ္ႏွင့္ အေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ အတူတူ တုိးတက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ၊ တုိးတက္ေသာ ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ တင္းခံ၍ ဤေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားၿပီး ေႏြရာသီ အေျခစုိက္စခန္း၊ ခ်ိန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဘက္တြင္ ရင္းနီးစြာ ဆက္ဆံေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးရပ္ကြက္၏ တုိးတက္မႈႏွင့္တမွ် ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အဆံုးအထိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ဘာသာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေယာက္(၇၆)ေသာင္းခန႔္ ရွိပါသည္။ တရုတ္ ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ ညိႇႏႈိင္းေသာ လခရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ တရုတ္ေက်င္းသူေက်င္းသားအတြက္ ျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕မႈ အခါအခြင့္ကုိ ကမ္းလွမ္းၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အလုပ္ရျခင္း ဖိအားကုိ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ျမင္ကြင္းကုိ က်ယ္ျဖန႔္ျခင္း၊ ျပင္ပ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕မႈ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ရရွိျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစြမ္းရည္ကုိ တုိးျမင့္ျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူညီးၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ ထူေထာင္၍ သူတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္ လုိက္ေလ်ာေသာ တရုတ္ဘာသာ ဆရာကုိ ပမ္းလွမ္းေပးၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး တုိင္းႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ တရုတ္ဘာသာ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္