၂၀၁၈ခုႏွစ္ အာရွေကာ္ဖီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ယူနန္မန္စီၿမိဳ႕၌ က်င္းပၿပီး

2018-10-22 09:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အာရွေကာ္ဖီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ကေန ၁၂ရက္ေန႔အထိ ယူနန္မန္စီၿမိဳ႕၌ က်င္းပပါမည္။ တစ္ကမၻာလံုးက ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာအခု(၄၀)မွ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရပ္ကြက္က ဧည့္သည္ အေယာက္(၅၀၀)ခန႔္ကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး အာရွေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ရင္ဆုိင္ေသာ ျပႆန ႏွင့္ တုိးတက္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ အတူတူ အာရံုစုိက္၍ တစ္ကမၻာလံုးကေကာ္ဖီ တုိးတက္ေသာ အလားအလာကုိ ေဆြးေႏြးပါသည္။

ေကာ္ဖီကုိ အဓိက ထြက္ကုန္ေသာ အာရွႏုိင္ငံတုိ႔ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တက္ႂကြစြာ တြန္းအားေပးျခင္း အတြက္ အာရွေကာ္ဖီသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း၌ ေျပာဆုိခ်က္ အခြင့္ ႏွင့္ အဆင့္အတန္းကုိ ကူညီးတြန္းအားၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ အာရွေကာ္ဖီ အသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ သီရိလကာၤ သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္းထမ္းဌာနတုိ႔ သီရိလကာၤ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အမွာစာ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး သီရိလကာၤ၊ နီေပါ၊ ျမန္မာစသည့္ ႏုိင္ငံ၀င္က အသင္းအဖြဲ႕သည္ တယ္ဟုန္ေဟာ့ကူေကာ္ဖီ လီမီတက္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ ေကာ္ဖီ ကုန္စည္းသြင္းယူျခင္း ႏွင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း အမွာစားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာရွေကာ္ဖီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဒုတိယအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ တုိးမႈကုိ သတ္မွတ္ထားမည္။

ထုိ႔ျပင္ "ေကာ္ဖီ၏ စိတ္ကူးျဖင့္ ဖြဲ႕ႏြဲထားျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေန" "ေကာ္ဖီ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေခတ္မွီေရး တုိးတက္မႈ" "ေကာ္ဖီ၏ ဖန္တီးခ်က္ လက္မႈအႏုပညာ" "ေကာ္ဖီ ႏွင့္ က်န္းမာေရး" "အာရွ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ"စသည့္ သီးျခားေသာ ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပပါမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ အာရွေကာ္ဖီ တစ္ႏွစ္တြင္ စားသံုးျခင္း တုိးတက္မႈ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္ၿပီး အာရွသည္ တစ္ကမၻာေပၚ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ေကာ္ဖီစားသံုးျခင္း၏ ေက်ားရုိးမ႑ိဳင္ ျဖစ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ေကာ္ဖီေစ်းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ အရယူသည့္ ဆံုခ်က္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ကုိ ေက်ာ္လႊာႏုိင္၍ ေနာက္တစ္ခု ေကာ္ဖီ စားသံုးျခင္း ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာပါသည္။

"၂၀၁၈ခုႏွစ္ အာရွေကာ္ဖီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပၿပီး ေကာ္ဖီကုိ ထြက္ကုန္တဲ့ အာရွႏုိင္ငံတုိ႔ လုပ္ငန္းသတင္း၊ သယံဇာတပစၥည္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အတူတူခံစားျခင္းကုိ အေကာ္အထည္ေဖာ္ၿပီး အာရွေကာ္ဖီ ဆက္လက္က်န္းမာစြာတုိးတက္မႈကုိ ကူညီတြန္းအား၍ အာရွေကာ္ဖီက ကမၻာ ေကာ္ဖီ မဟာဗ်ဴဟာ စင္တာျဖစ္ျခင္းကုိ ကူညီေပးပါတယ္။"ဟု အာရွေကာ္ဖီအသင္းအဖြဲ႕ ဒုတိယအတြင္းေရးမုႈး ဟူလုသည္ ေျပာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္