ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးရံုးကုိ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕၌ အစဥ္အၿမဲ ေထာင္လုိက္

2018-10-18 10:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပဲြ ေကာ္မတီကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔ ထူေထာင္၍ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးရံုးကုိ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕၌ အစဥ္အၿမဲ ေထာင္လုိက္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲ ေကာ္မတီ ဌကၠဥ၊ ဒုတိယဌကၠဥ၊ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကုိ ထုိေန႔တြင္ပင္ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။

ဤေကာ္မတီသည္ “ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး မိသားစုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း” စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တုိးတက္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရး” ရည္မွန္ခ်က္ကုိ လက္ခံက်င့္သံုး၍ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ စည္းေဝးပဲြ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ ေဒသကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ စည္းေဝးပဲြ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ စည္းေဝးပြဲ ႀကိဳတင္ပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး စည္းေဝးပြဲ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စည္းေဝးပြဲက်င္းပသည့္ အဆင့္အတန္းကုိ တုိးျမႇင့္၍ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲသည္ ပုိႀကီးသည့္ ထိခုိက္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ စည္းေဝးပြဲ ျဖစ္လာရန္ က်င္းပျခင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးေပၚမွ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေကာ္မတီေအာက္မွ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရး စင္တာကုိ အေျခခံၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္းမွ ပါရဂူမ်ားကုိ ခန႔္ထားၿပီး တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရးျပႆနာကုိ စုေဆာင္းထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္း(၄)ခုကုိ အဓိက ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ထုိေန႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးအသင္း မစၥတာ Jolyon Bernard သည္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခြံမာသီး စည္းေဝးပြဲ ေတာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း အသင္း မစၥခ်မ္ရူ႐ႈသည္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရ၍ ေတာင္အာဖရိက ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးစုိက္ပ်ဳိးသူ အသင္း မစၥ Rachel pretorius၊ ဘရာဇီး ခံြမာသီးအသင္း မစၥတာ Jose eduardo camagoႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ခံြမာသီးအသင္း မစၥတာ ရြန္တယ္႐ံႈတုိ႔သည္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရပါသည္။

လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးကုိ ဇီဝလကၡဏာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ခ်မ္းသာေစသည့္ လုပ္ငန္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ ၾကံစည္၍ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး အေျခခံစခန္း ဟက္တာ(၁.၅)သိန္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီး ဗံုပုိင္ေခါင္း အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္း (၁၃)ခုကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ခဲ့ပါၿပီ။ လ်င္ခ်န္ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေရး ပထဝီအေျခအေန အမွတ္အသား သက္ေသျပဳျခင္း၊ စံပစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး ဥေရာပသမဂၢ သက္ေသျပဳျခင္းကုိ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္