ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္း၌ စေနတနဂၤေႏြေန႔တြင္ အခမဲ့ တပတ္ႏြမ္းေစ်းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္

2018-10-17 08:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) စာအုပ္ေဟာင္း၊ ပစၥည္းေဟာင္း၊ ေရွးပစၥည္းေဟာင္း၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ စုေဆာင္းပစၥည္း စသည္တုိ႔အတြက္္ ကူးမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ သတိရခ်က္တြင္ ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္း၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္း၌ စေနတနဂၤေႏြတြင္ အခမဲ့ တပတ္ႏြမ္းေစ်းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြတြင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္း ေနရာကုိ ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။

တပတ္ႏြမ္းေစ်းသည္ ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္း က်င္ရွိန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်း အနီး တြန္းကြၽန္တြန႔္လမ္းၾကား၊ က်င္ရႊိန္ လမ္းၾကား ပတ္ေသာ က်င္ရွိန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်း၏ C ပံုစံ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေစ်းေနရာ (၁၂၅)ခု ရွိ၍ စေနတနဂၤေႏြတြင္ နံနက္ ၉နာရီကေန ညေန ၁၈နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ေစ်းဆုိင္ရွင္သည္ မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ဓါတ္ပံုပါလာၿပီး စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ကတိျပဳလႊာကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ ေစ်းေနရာ ေရြးႏုိင္ၿပီး အက်ယ္အဝန္း (၂)စတုရမ္းမိတာ ေစ်းေနရာကုိ ရရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ဤတစ္ဝုိက္သည္္ က်င္ရႊိန္ ပန္းမန္ ႏွင့္ ေက်းငွက္ေစ်းေဟာင္း၏ အဓိက လမ္းျဖစ္ၿပီး ထူထပ္သည့္ ကုန္ေစ်းတန္းရပ္ကြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနမ်ဳိး ရွိကာ ယခုတြင္ တပတ္ႏြမ္းေစ်းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ကူးမင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ကုန္ေစ်းတန္းရပ္ကြက္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပန္လည္ရရွိျခင္း ႏွင့္ ဆက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္း သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသူ ေျပာၿပီး ယခုတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စစ္မွန္သည့္ တပတ္ႏြမ္းေစ်းကုိ နည္းနည္းပါးပါးသာ ရွိၿပီး ကူးမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္က်ိန္းတြင္ တပတ္ႏြမ္းေစ်းကုိ ဖြင္းလွစ္ျခင္းသည္ ကူမသ္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အတြက္ စေနတနဂၤေႏြတြင္လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးအခ်ိန္ ကူမင္းၿမိဳက၏ ဘဝကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္