ယူနန္ က်ိန႔္ဆိမ္ခရုိင္ ႏွင့္ ဗယက္နမ္ ေဘေဟခရုိင္တုိ႔သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာၿမိဳ႕ကုိ ျဖစ္လာ

2018-09-30 10:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အဘက္ဘက္ ဧည့္ပရသတ္တုိ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမႈ ေအာက္၌ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်ိန႔္ဆိမ္ခရုိင္ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး၊ ခရုိင္မွဴး ဖန္လင္စြမ္း ႏွင့္ ဗယက္နမ္ ေလာင္က်ိန္းျပည္နယ္ ေဘေဟခရုိင္ ဒုတိယဥကၠဌ ရြန္ဇြန႔္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး က်ိန႔္ဆိမ္ခရုိင္ ႏွင့္ ေဘေဟခရုိင္တုိ႔သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာၿမိဳ႕ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ျဖစ္လာပါသည္။

တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တုိးျမႇင့္ႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ခင္စြာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တစ္ဆင့္ထက္၍ ၾကံ့ခုိင္ႏုိင္ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ တန္းတူညီမွ်၍ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိေရး အေျခခံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံက ျပည္သူတုိ႔သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ စီးပြါးေရး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆက္ဆံမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အလုပ္ခုပ္ျခင္း စသည့္ဘက္တြင္ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လယ္ထြက္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ အေခ်ာကုိင္ျခင္း၊ ေဆးဝါး စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရးလမ္းကုိ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူခြၽန္ကုိ ေမြးထုတ္ျခင္းကုိ တက္ႂကြစြာ တုိးျမႇင့္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား အလုပ္အကုိင္ ေမြးထုတ္ျခင္း စသည့္ဘက္တြင္ ေရရွည္ တည္ျငိမ္ေသာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္