ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕တြင္ ပန္းသီး ျပသေရာင္းခ်ပြဲကုိ က်င္းပၿပီး ပန္းသီး တန္ခ်ိန္(၅၂)ကုိ ေဘက်င္စသည့္ တုိးတက္ေသာၿမိဳ႕သုိ႔ သယ္ပုိ႔

2018-09-28 10:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဇာင္းထြန္း ပန္းသီးမ်ား ျပသေရာင္းခ်ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာ၌ က်င္းပပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပသေရာင္းခ်ပြဲသည္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျခင္း အားျဖင့္ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီး လုပ္ငန္း၏ ဇီဝလကၡဏာ ဉာဏ္ပညာ စံနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းကုိ ျပသျခင္း၊ ေခတ္မီသည့္ အသီးလုပ္ငန္း၏ စံခ်ိန္စံနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီးလုပ္ငန္း နည္းပညာ တုိးတက္သည္က ပမာဏကုိ ျပသျခင္း၊ ပန္းသီးလုပ္ငန္း၏ ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီးလုပ္ငန္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ျဖန႔္ခ်ီႏုိင္ပါသည္။

ျပသေရာင္းခ်ပြဲတြင္ တႏုိင္ငံလံုးမွ ပညာရွင္၊ ပန္းသီးကုိ ဝယ္ယူသည့္ ကုန္သည္ အေယာက္ (၁၀၀)ေက်ာ္၊ ဗဟုိ လုပ္ငန္းဌာန၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းဌာန အု(၃၀)ေက်ာ္တုိ႔ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕သုိ႔ စုေဝးၿပီး ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီးလုပ္ငန္း တုိးတက္သည့္ စီမံကိန္းကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း၍ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီးလုပ္ငန္း ဖန္တီးတုိးတက္မႈကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။

ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ေဇာင္းရန္ရပ္ကြက္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ ေခၚလာေသာ လုပ္ငန္း(၈)ခု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေသာ ေငြေၾကး တန္ဖုိး အယြမ္ (၁၁.၀၂)ဘီလ်ံ ခ်ဳပ္ဆုိပါသည္။ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ျပသေရာင္းခ်ပြဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ပန္းသီးထြက္ကုန္ ေရာင္းခ် ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဇာင္းထြန္းၿမိဳ႕မွ ပန္းသီး စုိက္ပ်ဳိးေသာ နည္းပညာ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ပြဲ၊ ပန္းသီးလုပ္ငန္း တုိးတက္ျခင္း ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ပြဲ စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္