ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ကမၻာလံုး အႀကီးဆံုး ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစခန္း ျဖစ္လာပါၿပီ

2018-09-27 09:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ကမၻာလံုး အႀကီးဆံုး ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစခန္း ျဖစ္လာပါၿပီ၊ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္း၏ ၉၃ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေန၍ တရုတ္မွလြဲ၍ တစ္ကမၻာလံုး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္း အစုေပါင္းပမာဏ (အမုိႏွစ္သန္းခန႔္)ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ တစ္ကမၻာလံုး ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္း၏ ၅၆ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။

အခုအထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၏ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၂.၆)သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အသီးသီးသည့္ အက်ယ္အဝန္း အမုိ(၃.၂)သိန္းခန႔္ ရွိ၍ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးမ်ား အတန္(၄)ေသာင္းေက်ာ္၊ အစိမ္းေရာင္ အခံြႏႊာသည့္ အသီးမ်ား အတန္(၁.၆)ေသာင္းကုိ ထုတ္လုပ္၍ စုစုေပါင္းတန္ဖုိး အယြမ္(၀.၇၈၅)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ ေဇ့ခန္း၊ ယင္က်န္း စသည့္ခရုိင္(၅)ခု၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၁)သိန္း ေက်ာ္လြန္၍ က်င္ဟံု၊ က်န္းခ်မ္၊ ခ်မ္းနင္ စသည့္ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕(၈)ခု၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၅)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ လင္ခ်မ္ၿမိဳ႕၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၿမိဳ႕နယ္(၇၁)ခု၊ ေက်းရြာ(၅၆၄)ခု၌ အိမ္ေထာင္စု အခု(၁.၇)သိန္းသည္ ခံြမာသီးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ျပည္နယ္အဆင့္ ဗံုပုိင္ေခါင္းလုပ္ငန္း (၇၆၃)ခုထဲမွ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အေခ်ာကုိင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအခု(၂၀) ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ ယူၾသတာ၊ ဇံုးၾသႏံုခ၊ တီစီး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ စံျပလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ စုိက္ပ်ဳိးရန္ သီးျခားသမဝါယမ အခု(၅၀)ေက်ာ္ရွိ၍ အေျခခံစခန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဆက္သြယ္သည့္ အခ်က္အခ်ာႏွင့္ တံတား ျဖစ္လာပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ့္ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၄)သန္း ေရာက္ရွိ၍ အသီးသီးႏႈန္းသည္ အခု၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ တုိးတက္လာၿပီး အသီးသီးသည့္ အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၃.၂)သိန္းမွ အမုိ(၁)သန္းေက်ာ္သုိ႔ တုိးတက္လာ၍ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္ အယြမ္(၁၀)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္မည္ စီမံကိန္းအရ သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္