ကူမင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၾကား တုိက္ရုိက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့

2018-09-26 17:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

190010_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကြန္တြန္း-စိန္းေဇ့-ေဟာင္ေကာင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းမွ ေဟာင္ေကာင္ လမ္းေထာက္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ စတင္ေျပးဆြဲ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုမွ ေဟာင္ေကာင္ ရွီက်ဳပ္လံု ဘူတာရံုသုိ႔ ရထားနံပါတ္G314၊ ေဟာင္ေကာင္ ရွီက်ဳပ္လံု ဘူတာရံုမွ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုသုိ႔ ရထားနံပါတ္G312 တုိ႔သည္ ေကြ႕ရမ္ေျမာက္၊ ေကြ႕လင္အေနာက္၊ ကြန္က်ဴးေတာင္၊ စိန္းေဇ့ေျမာက္ စသည့္ ဘူတာရံုမ်ား၌ ရပ္နား၍ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးသည္ ၇နာရီခြဲၾကာ ေျပးဆြဲၿပီး ဒုတိယတန္း ထုိင္ခံု၏ လက္မွတ္ခသည္ (၇၅၀.၅)ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

190011_500x500

ဤျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကြန္တြန္း-စိန္းေဇ့-ေဟာင္ေကာင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း ေပၚမွ ဖူထ်န္၊ စိန္းေဇ့ေျမာက္၊ ကံုးမင္ခ်မ္၊ ဟူေမ၊ ခ်င့္စိန႔္ႏွင့္ ကြန္က်ဴးေတာင္ ခရီးတုိဘူတာရံု(၆)ခုႏွင့္ ပီကင္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ ကူမင္း၊ ေကြ႕လင္၊ ေကြ႕ရမ္၊ စီက်ားကြၽန္း၊ ေဇ့က်ဴး၊ ဝူဟန႔္၊ ခ်မ္စား၊ ဟန္က်ဴး၊ နန္ခ်မ္း၊ ဖူက်ဴး၊ ရွေမႏွင့္ ရွန႔္ထုပ္ စသည့္ ခရီးေဝးဘူတာရံု (၃၈)ခုသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

190012_500x500

ကြန္တြန္း-စိန္းေဇ့-ေဟာင္ေကာင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းသည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းေဒသ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္သြယ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္၍ ရွန္ဟုိင္း-ကူမင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း၊ ေကြ႕ရမ္-ကြန္က်ဴး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္းၾကား အကြာအေဝးကုိ မ်ားမ်ားအတုိခ်ံဳ႕ပါသည္။ ယူနန္လူတုိ႔သည္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေဝေတာလယာဆိပ္ကမ္း၊ ဝမ့္ေက်ာင္၊ ထံုေလာ္ဝမ္းသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈၿပီး ပစၥည္းဝယ္ႏုိင္၍ ေဟာင္ေကာင္လူတုိ႔သည္ ကူမင္း၊ တလီ၊ လစ္က်န္းသုိ႔ အစားအစာစားၿပီး ပန္းမ်ား႐ႈစား ႏုိင္ပါသည္။

190013_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၾကား တုိက္ရုိက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား ေျပးဆြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ့္ မုိးဆန္းပန္းမ်ားကုိ ကမၻာသုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းသစ္ကုိ ေပးအပ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဖလွယ္ျခင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထိခုိက္မႈရွိပါသည္ ျဖစ္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ မုိးဆန္းပန္းထြက္သည့္ ျပည္နယ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္၊ ကူမင္းေတာင္ကားဂိတ္ႏွင့္ (၁၁)ကီလုိမီတာ ကြာေဝးသည့္ ကူမင္း တုပ္နန္ပန္းေစ်းသည္ တရုတ္၊ အာရွ၏ အႀကီးဆံုး မုိးဆန္းပန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ ျဖစ္ပါသည္၊ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္းတြင္းေဒသႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၾကား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖလွယ္ျခင္း နက္႐ႈိင္းလာသည္ ႏွင့္အမွ် ယူနန္ပန္းမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္ေစ်းကြက္၌ တင့္ဆန္းေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ လ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္