ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခု Mountain bike စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ က်င္းပမည္

2018-09-20 08:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခု Mountain bike စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္ေန႔၊ ၂၈ရက္ေန႔ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟံုၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္းလားခရုိင္အတြင္း က်င္းပမည္၊ စက္ဘီးစိတ္ဝင္စားသူ မ်ားသည္ အခြင့္ရွိၿပီး စက္ဘီးစီး၍ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခုမွ ႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္၊ အခု နာမည္စာရင္း စတင္ေပးသြင္းပါၿပီ။

ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခု စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ၊ ေတာင္ေစာင္းလမ္းတက္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စက္ဘီးစီး၍ လည္ပတ္ျခင္းအဖြဲ႕ သံုးမ်ဳိးကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။ ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခု စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ (၁၆၈)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ အသင္းလုိက္ၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး တစ္သင္းလွ်င္ လူသံုးေယာက္ ပါဝင္ရမည္၊ ၎အနက္၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ပါရမည္၊ အခ်ိန္ (၉)နာရီ ကန႔္သတ္မည္။ ေတာင္ေစာင္းလမ္းတက္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ (၂၈)ကီလုိမီတာရွည္ၿပီး အမ်ဳိးသား လူေတာ္လူေကာင္းအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားဆရာႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး လူထုအဖြဲ႕ ပါဝင္၍ အခ်ိန္ (၃)နာရီ ကန႔္သတ္မည္။ စက္ဘီးစီး၍ လည္ပတ္ျခင္းအဖြဲ႕၏ လမ္းခရီးသည္ (၅)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ေအာင္ျမင္ခ်က္ကုိ မတြက္ႏွင့္။

ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခု၏ ဧရိယာ စတုရန္းကီလုိမီတာ (၂)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ၍ ယူးလက္(က်ီးေနာ့)၊ ကယ္တိန္း၊ ရီးပန္း၊ မန္က်ီး၊ မန္ဇြန္း၊ မန္ဆာ(ယိဝူ) ပါဝင္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ လက္ဖက္ေတာင္ႀကီး (၆)ခုကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး လက္ဖက္ေတာင္မ်ား၏ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေနႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ လမ္းခရီး တစ္ခုလံုးသည္ (၁၆၈)ကီလုိမီတာရွည္ၿပီး ကတၲရာလမ္း၊ အဂၤေတလမ္း၊ ေျမလမ္း၊ ေက်ာက္ခဲအေက်လမ္း၊ ေက်းရြာလမ္းႏွင့္ လက္ဖက္ေတာင္ေပၚမွ ရိပ္သာလမ္း ပါဝင္ပါသည္။ အျမင့္ဆံုး ပယ္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ (၁၅၆၄)မီတာ၊ အနိမ့္ဆံုး (၄၈၈)မီတာ ရွိပါသည္။

အခု နာမည္စာရင္း စတင္ေပးသြင္းပါၿပီ၊ က္ဘီးစိတ္ဝင္စားသူ မ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ (http://www.ynbx6740.com/) ျဖင့္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္