၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO ကူမင္းမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္း စတင္ေပးသြင္း

2018-09-19 17:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

36236014_1485267723144_mthumb

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ယူနန္ဆားလုပ္ငန္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO (ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း) ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ”ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔ ကူမင္းတ်ိန္ခ်ီးကန္၏ ကမ္းေဘး၌ ပစ္သံျဖင့္ အမိန႔္ေပး၍ စတင္ေျပးမည္။ SCO ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢမွ သံတမန္မ်ား၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံသံုးေလးငါးဆယ္ မွလာေသာ အားကစားသမား အေယာက္ႏွစ္ေသာင္းသည္ ပါဝင္လာမည္။ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ မနက္၉နာရီတြင္ နာမည္စာရင္း တရားဝင္ စတင္ေပးသြင္း၍ ေအာက္တုိဘာလ ၇ရက္ေန႔ ည၁၁နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ (www.sco-marathon.com) မွတစ္ဆင္သာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။

“ယူနန္ဆားလုပ္ငန္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ”သည္ SCOသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္၍ တစ္ကမၻာလံုးမွ ပထမဦးဆံုး၊ အခုတစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ အမည္မွည့္သည့္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ SCOႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္ပသုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ဖာသာအေလ်ာက္ အက်ဳိးေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ရန္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ နယ္ပယ္တြင္း ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိၿမိဳ႕ကုိ ပုိလ်င္စြာ တည္ေဆာက္ရန္၊ “တရုတ္က်န္းမာေရးၿမိဳ႕” ထုလုပ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြ၏ ထူးျခားခ်က္သစ္(၃)ခု

ထူးျခားခ်က္(၁)။။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတန္းတက္ျခင္း

SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္စည္းေဝးပြဲတြင္ တရုတ္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားျခင္းအသင္း၏ “ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ” ဂုဏ္ထူး ရရွိသည့္အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ပထမဦးဆံုး ေရႊတံဆိပ္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ စီစီတီဗီြျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊတ္၍ တစ္ကမၻာလံုး ပရိသတ္မ်ားသုိ႔ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြ၏ ထူးျခားသည့္ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံတကာ ေျပးခုန္ပစ္ကစားျခင္း အသင္း၏ ေၾကးတံဆိပ္ စံႏႈန္းအရ က်င္းပ၍ မီဒီယာမ်ားသည္ ဆက္လက္ ၾကပ္ၾကပ္အာရံုစုိက္မည္။

ထူးျခားခ်က္(၂)။။ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူ မ်ားမ်ားတုိးတက္လာျခင္း

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ပါဝင္မည့္လူဦးေရသည္ ယခင္အေယာက္(၁.၆)ေသာင္းမွ အေယာက္(၂)ေသာင္းသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕၍ ၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္လာၿပီး မာရသြန္ အေယာက္(၃)ေထာင္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေယာက္(၇)ထာင္၊ ျပည္သူလူထုအျပး အေယာက္(၇)ေထာင္၊ SCO မိသားစုအေျပး အအိမ္(၁)ေထာင္ လူအေယာက္(၃)ေထာင္ ရွိမည္။

ထူးျခားခ်က္(၃)။။ ဆက္စပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အဆန္းထြင္ျခင္း

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပဲြသည္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္၊ ၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ SCO ႏုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ SCO ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢမွ သံတမန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္မႈ ဆက္သြယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္၍ လူငယ္မ်ားသည္ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျပင္ညီစင္ကုိ ခင္းမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO ကူမင္းမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းရန္ အေျခအေနမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ SCO ကူမင္းမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြသည္ မာရသြန္(၄၂.၁၉၅ ကီလုိမီတာ)၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ (၂၁.၀၉၇၅ ကီလုိမီတာ)၊ ျပည္သူလူထု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၇ ကီလုိမီတာ)ႏွင့္ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၂.၀၁၈ ကီလုိမီတာ) ပါဝင္ပါသည္။ ၎အနက္၊ မာရသြန္ႏွင့္ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ ခြဲျခားစီစဥ္ပါသည္။

အားကစားသမားမ်ားသည္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းလွ်င္ အသက္(၂၀)ႏွစ္လည္ ျပည့္ရမည္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ ပါဝင္လွ်င္ အသက္(၁၆)ႏွစ္လည္ ျပည့္ရမည္၊ တျခားၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္လွ်င္ အသက္ မကန႔္သတ္ႏွင့္၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္သည့္ လူငယ္မ်ား ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္လွ်င္ ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထား တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူသည္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ျခင္း ေက်ညာစာကုိ ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္