ပထမအႀကိမ္ ရွီလင္လယ္သမားမ်ား ေကာက္ပဲသီးႏံွအထြက္ေကာင္းမႈပြဲႏွင့္ သၾကားသီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပ

2018-09-10 09:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

175692_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ပထမအႀကိမ္ ရွီလင္လယ္သမားမ်ား ေကာက္ပဲသီးႏံွအထြက္ေကာင္းမႈပြဲႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ ရွီလင္ သၾကားသီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ ရွီလင္ခရုိင္ ရွီးေက်းခုပ္ၿမိဳ႕နယ္ လုဟြား သၾကားသီးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး အေျခခံစခန္း၌ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနာစြာ ကြင္းဖြင့္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ သက္ဆုိင္ေသာဌာနမွ တာဝန္ခံသူမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ တာဝန္ခံသူမ်ား အေယာက္ (၅၀၀)ေက်ာ္သည္ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

175693_500x500

အမ်ဳိးသား ရုိးရာစာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ သၾကားသီးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ထူးခြၽန္သူမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ အႀကီးဆံုးသၾကားသီး ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ သၾကားသီးမ်ားကုိ စားၿပိဳင္ပြဲ၊ သၾကားသီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္း စံျပအေျခခံစခန္းကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သၾကားသီးမ်ားကုိ ရွီလင္ခရုိင္ ရွီးေက်းခုပ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ သြင္းယူ စမ္းသပ္စုိက္ပ်ဳိးၿပီး (၂၀)ႏွစ္ၾကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းအားျခင့္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း ဧရိယာ အမုိ(၅)ေသာင္း၊ ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္ အသန္း(၅၀၀) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွိသည္ကုိ ခန႔္မွန္၍ ရွီးေက်းခုပ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္း ျဖစ္လာပါသည္။ ရွီလင္ခရုိင္ ရွီးေက်းခုပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ပထမအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္း ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ၊ ရွီးေက်းခုပ္သည္ "သၾကားသီး၏ ဇာတိ"ကုိ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

175694_500x500

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ ရွီလင္သၾကားသီးမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းအထိ က်င္းပ၍ ပြဲက်င္းပရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ရွီလင္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ သၾကားသီး ေတးဂီတ၏ည၊ ကြင္းဖြင့္ပြဲ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသပြဲ၊ ႀကိဳးတပ္ေစာင္းတီးၿပိဳင္ပြဲ၊ လူအေယာက္ (၁)ေထာင္ ငါးဖမ္းၿပိဳင္ပြဲ၊ သၾကားသီးဖလား ရန္ေမေတာင္ စက္ဘီး လမ္းကမ္းၿပိဳင္ပြဲ၊ သၾကားသီးဖလား ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပျခင္းသည္ ရွီလင္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းရြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပးၿပီး ရွီလင့္ သၾကားသီး လုပ္ငန္း ပုိေကာင္းေအာင္ တစ္ဆင့္ထက္၍ တြန္းအားေပး၍ ရွီလင့္ ဇီဝလကၡဏာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ျပသၿပီး ရွီလင္ခရုိင္သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရန္ ပုိမ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာၿပီး သၾကားသီး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေစရန္ တြန္းအားေပးမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္