ထိန္ခ်ံဳး ေကာင္းလီကြန႔္ေတာင္ေအာက္မွ ထပ္တရာပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန

2018-09-06 11:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

137430960_15356206238601n

137430960_15356206239511n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ က်က္ထုတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ထပ္တရာပန္းမ်ား အမုိႏွစ္ေငသာင္းေက်ာ္သည္ ေရွ႕ဆင္ေနာက္ဆက္ ပြင့္ဖူး၍ ေကာင္းလီကြန႔္ေတာင္ေအာက္မွ ပန္းမ်ား႐ႈခင္းသည္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈလာပါသည္။

137430960_15356206240731n

ထပ္တရာပန္းသည္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ စသည့္ေနရာမ်ားမွ မူရင္းထြက္၍ “က်န္းမာ အသက္ရွည္ျခင္း” အဓိပၸာယ္ ရွိၿပီး အရက္(၁)ရာၾကာ ပြင့္ဖူးႏုိင္ပါသည္။ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္ အေတြးအေခၚျဖင့္ ထပ္တရာပန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ၍ ထပ္တရာပန္း စုိက္ပ်ဳိးေရး ဗဟုိစံျပေဒသကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိန္ခ်ံဳး ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ပန္းမ်ား ႐ႈခင္းရက္ကြက္သစ္ ျဖစ္လာ၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ခရီးသည္ အေယာက္ (၃)သိန္းေက်ာ္ကုိ ဤႏွစ္ ဧည့္ခံႏုိင္မည္။

137430960_15356206241871n

ခရီးသည္မ်ားသည္ ထိန္ခ်ံဳးသုိ႔ ေကာင္းလီကြန႔္ေတာင္ေအာက္မွ ထပ္တရာပန္း ႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈလာသည္ နယ္ခံလယ္သမားမ်ား အတြက္ ပုိမ်ားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိလည္း ပါလာႏုိင္ပါသည္။ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕သည္ ထပ္တရာပန္း အမုိ(၃)ေသာင္းကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စုိက္ပ်ဳိးပါၿပီ၊ က်က္ထုတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အမုိ(၂.၃)ေသာင္း၊ ခ်ဴစီၿမိဳ႕နယ္၏ အမုိ(၀.၇)ေသာင္း ပါဝင္၍ ပန္းထြက္ရွိမႈ အေရအတြက္ အတန္(၅)ေသာင္းေက်ာ္၊ ပန္းစုိက္ လယ္သမားမ်ား ၏ ဝင္ေငြ အယြမ္(၅၀)သန္းေက်ာ္၊ ပန္းစုိက္လယ္သမားမ်ား၏ တစ္မုိ မန္းေရာင္းခ်ေရးဝင္ေငြ အယြမ္(၃)ေထာင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

137430960_15356206242961n

137430960_15356206243951n

137430960_15356206244961n

137430960_15356206246081n

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္