ကမၻာ့ရွန္ဂရီလာ “ဓာတ္ပံုရုိက္ခရီးစဥ္”ကုိ စတင္က်င္းပ၍ လမ္းေၾကာင္း(၆)လုိင္းကုိ လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္

2018-09-05 17:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

169408

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဓာတ္ပံုဆရာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႀကိဳက္ရုိက္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လွပေသာ ရွန္ဂရီလာသုိ႔ လည္ပတ္ရင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ရင္းျဖင့္ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ႐ႈခင္းသာကုိ ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္မည္။

တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲ ပါတီေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္နယ္ခြဲ ပါတီေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး လ်ဴရြန္သည္ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲသည္ all-for-one tourism အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပ၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မတူသည့္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ား အရ တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း ခရီးသြားလာေရး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း။ ဤႏွစ္ေမလ ဇလပ္နီပန္းခရီးစဥ္၊ ဇူလုိင္လ Matsutake ခရီးစဥ္၊ အခု “ကမၻာ့ရွန္ဂရီလာ” ဓာတ္ပံုရုိက္ခရီးစဥ္ကုိ တင္ျပေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ “ကမၻာ့ရွန္ဂရီလာ” ဓာတ္ပံုရုိက္ခရီးစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

ဓာတ္ပံုရုိက္ခရီးစဥ္ က်င္းပရာတြင္ တီခ်င့္႐ႈခင္းရပ္ကြက္ မ်ားသည္ ဦးစားေပးမူဝါဒကုိ တင္ျပမည္။ တီခ်င့္သုိ႔ ခရီးသြားသည့္ တရုတ္ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္းႏွင့္ ယူနန္ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္း၏ အသင္းဝင္စလံုးသည္ အသင္းဝင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ျဖင့္ ဖူတာဆုိ႔၊ စီခါဆီးႏွင္းေတာင္၊ ဆံုးဇန႔္လင္ဘုရား ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ပါးလားကယ္ဇြန္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သုိ႔ အခမဲ့လည္ပတ္၍ ဟူေထ်ာင့္လွ်ိေျမာင္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ေမလီဆင္းႏွင္းေတာင္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သုိ႔ အခႏႈန္းတစ္ဝက္လက္မွတ္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏုိင္မည္။

အထူးသျဖင့္၊ “ကမၻာ့ရွန္ဂရီလာ” ဓာတ္ပံုရုိက္ခရီးစဥ္သည္ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္း (၆)လုိင္းကုိ အဓိကတင္ျပ၍ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲသည္ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီတြင္ ထူးျခားစြာရွိသည့္ ႐ႈခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပည္သူ႔ဓေလ့၊ အစားအစာ စသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အျပည္အဝ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ ပါသည္။

ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္း (၆)လုိင္း

လမ္းေၾကာင္း(၁)။ ရွန္ဂရီလာ- သခ်င္ေဖးလုိင္ဘုရား- တိဗက္ရန္က်င္- ေဖးလုိင္ဘုရား- ရွန္ဂရီလာ၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ နံနက္ခင္းျမဴထဲမွ ႐ႉတူးကန္႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ မင္ရြန္ေရခဲျမစ္၊ ထံုလ်ဳပ္ျမစ္ Tea-horse Ancient Road စသည့္႐ႈခင္းမ်ားကုိလည္း ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္း(၂)။ ရွန္ဂရီလာပတ္လည္နား- ေရွာင္ဇံုးတ်န႔္ Stellera chamaejasme Linn ႐ႈခင္း- ဖူတာဆုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ နံနက္ခင္းျမဴထဲမွ ဆံုးဇန႔္လင္ဘုရား၊ လားမူရန္းစြန႔္ကန္ စသည့္ လွပသာယာေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္း(၃)။ ရွန္ဂရီလာ- ထာခ်မ္- ခန္းဖူ- သခ်င္- ပါးလားကယ္ဇြန္း- ရွန္ဂရီလာ၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ နီရွီေျမထည္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ရုိက္ၿပီး နီရွီေျမထည္ လက္မႈပညာကုိ ကုိယ္တုိင္ ခံစား၍ အႏွစ္တစ္ထာင္ရွိသည့္ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား၊ က်င္းစားျမစ္လွ်ိ စသည့္ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိလည္း ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္း(၄)။ ရွန္ဂရီလာ- ဖူသာဆုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္- စမ္းပဘုိင္တစ္- ဘုိင္ေဆြထုိင္- ေအာက္ဟူေထ်ာင့္လွ်ိေျမာင္- ရွန္ဂရီလာ၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးႀကီးသည့္ စုိစြတ္ေျမ႐ႈခင္း၊ တိဗက္လူမ်ဳိး ေက်းရြာ႐ႈခင္းႏွင့္ ဟူေထ်ာင့္လွ်ိေျမာင္၏ ထည္ဝါတင့္တယ္ေသာ ႐ႈခင္း စသည့္တုိ႔ကုိ ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္း(၅)။ ရွန္ဂရီလာ- သခ်င္- ဘုိင္မာဆီးႏွင္းေတာင္- ေဖးလုိင္ဘုရား-ပါးတီၿမိဳ႕နယ္- ထာခ်မ္- ရွန္ဂရီလာ၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္တက္ၿပီး ဆီးႏွင္းေတာင္ၾကာပဒုမၼာရွာ၍ Saussurea medusa Maxim၊ Saussurea leucoma၊ ေဆးပုလဲပင္၊ ဆီးမီးေတာက္ပင္၊ အဒီႏုိဖုိရာစထရစ္တာ စသည့္ ရုကၡပင္မ်ားကုိ ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္း(၆)။ ရွန္ဂရီလာ- ေပေဇလန္- သခ်င္ေဖးလုိင္ဘုရား- စိဇုန္း- ထာခ်မ္- ရွန္ဂရီလာ၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ က်ီခန္း၊ ဇားစန္း၊ ေကြၽခန္း နန္းေဆာင္ႀကီး(၃)ခုႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ရုိက္၍ နီရွီးေျမထည္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္