ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ အမည္ကတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိတျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာ

2018-08-31 09:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)  အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕တုိင္း၌္ ကုိယ့္ေကာင္းမြန္ေသာအေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ရွိသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ခါတုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ဤအသားဟင္းကုိ ဝယ္၍ အျမည္းအျဖစ္ စားေလ့ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤအသားဟင္သည္ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ ရံုသာမက ခရီသည္မ်ားကုိလည္ဆြဲေဆာင္လာ၍ျမည္းၾကည့္သည္။ ၄င္းသည္ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အမည္ကတ္ျပားသစ္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္ၿပီ။

ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းသည္ ဘယ္ေနရာ၌ စတင္ခ်က္ျပဳတ္သည့္အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ လည္းမရွိေသးေခ်။ ဤထူးျခားသည့္ အမည္ကတ္ျပားသည္ ကူးမင္းၿမိဳ႕၏ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသည္။ ရုိးရာေသာ ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းမ်ားကုိ္ခ်က္ျပဳတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္စပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေကာ္ရည္၏ အရသာႂကြယ္၀ ျပည္စံုလွ်င္ ဤအသားဟင္း၏ အရသာလည္း ပုိေကာင္းပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀သယံဇာႂကြယ္၀၍ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆး၏ အမ်ဳိးအစားသည္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိ၏။ ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းထဲတြင္ပါေသာ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားသည္ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆးမ်ားကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤတုိ႔

ႏွစ္ရွည္လမ်ားစုေဆာင္းထားေသာ အရသာသည္ ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းမ်ားသည္ အျခားေနရာတြင ္ရွိသည့္္အသားဟင္းမ်ားႏွင့္ ကြားျခားေစပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ညိႇ့ႏုိင္စြမ္းအားကုိ ခံစားရင္းအရသာေကာင္းေသာအစားအစာမ်ားကုိ လည္းျမည္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ယူနန္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္း၏ အစာမ်ားသည္ လတ္ဆတ္ေကာင္းမြန္၍ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားလည္းႂကြယ္၀ျပည့္စံုသည္။ ျပဳတ္လုပ္ထားေသာအသားဟင္းသည္ အေရာင္ရင့္၍အနံ႔ေမြး သည့္အျပင္ အရသာဆိမ့္ေတာ့ဆီအိမ့္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ၎သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးေသာအစားအစာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္လာပါသည္။

ကူမင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ အသားဟင္းဆုိင္မ်ားသည္ နီးတစ္ဝုိက္တြင္ရွိေသာေစ်းကြက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ ဆြန္စုရင္းရပ္ကြက္၌ ၁၀ႏွစ္ၾကာ ဖြင့္ထားေသာ ေဝ့မယ္ရႊမ္း အသားဟင္းဆုိင္သည္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ရွင္းဝမ္းလမ္း ကြၽမ့္ရွင္းေစ်း သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ ေနတုိင္း သုံးနာရီၾကာသာ ဆုိင္ဖြင္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤဆုိင္၌ အတန္းစီ၍ ဝယ္သည့္ လူသားမ်ားသည္ေန႔တုိင္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ ကူးမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ေနထုိင္းစားေသာက္မႈအဆင့္အတန္းသည္အဆက္မျပတ္တုိးတက္လာ၍ ေသသပ္ေကာင္းမြန္ေသာ အစာမ်ားကုိ အသံုးခ်ကာ အာရံုစူးစုိက္စြာ

ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အပီျပင္ဆံုးေသာ အသားဟင္းသည္ ၃၀ႏွစ္ၾကာရွိေသာ ယူနန္ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသားဟင္းဆုိသည့္ အေခၚအေဝၚ ႏွင့္ လိုက္ဖက္ ႏုိင္ပါသည္ဟု ေရာင္ယြင္းရွိန္းေျပာဆုိသည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္