“နတ္ျပည္မာရသြန္”သည္ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္စြာၿပီးသတ္သည္၊ က်င္းေဖေပါက္သည္ “မာရသြန္မင္းသား” ျဖစ္ေသာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးကုိ ရယူ

2018-08-27 08:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)  ၾသဂုတ္လ၂၆ရက္ေန႔ ညလယ္ပုိင္းတြင္ က်င္းေဖေပါက္သည္ ဥယ်ာဥ္၁၉၀၃၌ “နတ္ျပည္မာရသြန္”၏ ေနာက္ဆံုး အေျပးၿပိဳင္ပြဲစိန္ေခၚမႈကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ၿပီးဆံုသည္။ အခ်ိန္၁၀၀ရက္ေန႔ၾကာရွိေသာ “နတ္ျပည္မာရသြန္” သည္လည္းေခ်ာေမြ႕ေအာင္ၿပီးသတ္သည္။ ညလယ္ပုိင္း၄နာရီခြဲတြင္ မာရသြန္အျပးၿပိဳင္ပြဲစိန္ေခၚမႈကုိ ပါ၀င္ေသာဧည္သည္မ်ားႏွင့္ က်င္းေဖေပါက္သည္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ နတ္ျပည္မာရသြန္”ကုိအဓိကအေၾကာင္းအရာျပဳ၍လွပေသာ ေက်းရြာမာရသြန္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးသတ္ေသာအခမ္းအနားႏွင့္ “မာရသြန္မင္းသား” ဆုခ်ီးျမင့္ေသာ အခမ္းအနားကုိ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ၾက

သည္။ ၁၀၀ရက္ေန႔ အဆက္မျပတ္ ပါ၀င္စိန္ေခၚေသာ က်င္းေဖေပါက္သည္ “မာရသြန္မင္းသား”၏ဘြဲထူးကုိ ရယူ၏။

“နတ္ျပည္မာရသြန္”ကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျပဳေသာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ သည္က်င္းေဖေပါက္ သည္ၾကံစည္ကာ စတင္ျပဳလုပ္၍ ဦေဆာင္ေျပးေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္၏။ ၁၀၀ရက္ေန႔ ေျပးလႊားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကမ႓ာ အတြက္ လွပသာယာေသာ ယူနန္ ကုိေပၚလြင္လာသည္။ ေမလ၁၉ရက္ေန႔မွ ကူမင္းဟုိင္ကိန္ ဥယ်ာဥ္၌ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္စတင္ ဆင္ႏႊဲ၍ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ အထိ ဥယ်ာဥ္၁၉၀၃၌ ၿပီးေအာင္သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ၁၂ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ ရွိသည့္  နာမည္ေက်ာ္ ေသာေျပးသူ အေယာက္၁၀၀ကုိ ဖီတ္ေခၚလာသည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိေသာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ အႀကီမ္၁၀၀ ကိုိက်င္းပခဲ့၍ ယူနန္ျပည္နယ္ထူးျခားခ်က္ရွိေသာခရီးသြားလာေရးေနရာ အခု ၁၀၀ကုိ တစ္ကမာ႓လံုး အတြက္ ေဖာ္ျပလာ၏။ ကမာ႓ သည္ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ သိနားလာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚလာသည္။

“ေရာင္စံုယူနန္၊ နတ္ျပည္မာရသြန္”ကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာျပဳ႕သည့္လွပေသာ ေက်းရြာမာရသြန္သည္ေအာင္

ျမင္စြာၿပီးသတ္ေသာအခမ္းအနားႏွင့္ “မာရသြန္မင္းသား” ဆုခ်ီးျမင့္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဧသည္မ်ားႏွင့္ ေျပးသူမ်ားသည္ က်င္းေဖေပါက္၏္ ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ စီတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း

သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ခံစား၍ ယူနန္ျပည္နယ္၏ လွပတင့္တယ္ လည္းေတြ႕ဆံုမိ သည္။ ဆုခ်ီးျမင့္ အခမ္းအနား၌ ပထမဦးဆံုးသည္ က်င္းေဖေပါက္အတြက္ အျမင့္ဆံုးေသာ“မာရသြန္မင္းသား” ဂုဏ္ထူးကုိ ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္

သည္။

စီတ္၀င္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ နတ္ျပည္မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္လမ္းႀကီးသည္ ရွစ္ခုရွိ၏္။ ဤအေျပးၿပိဳင္လမ္းႀကီး ရွစ္ခုအတြက္ အလွပဆံုးသဘာ၀႐ႈခင္းရွိ ေသာအေျပးၿပိဳင္လမ္းႀကီး၊ လူမႈေရးထူးျခားခ်က္ ျပည့္စံုေသာ အေျပးၿပိဳင္လမ္း

ႀကီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ထူးျခားခ်က္ ျပည့္စံုေသာ အေျပးၿပိဳင္လမ္းႀကီးစသည့္ ဘြဲ႕ထူးကုိ ခ်ီးျမင့္သည္။ေမာက္တခ်င့္၊ ဝက္ေက်ာင္းလဲစသည့္ ေျပးသူမ်ားသည္ “နတ္ျပည္မာရသြန္”စီတ္ဓာတ္ ပုဂၢိဳလ္ဘြဲ႕ထူး ကုိရယူသည္။

ခ်ိန္းယြင္းကြၽန္း၊ ေက်ာင္းခ်န္းလံုးစသည့္ ဧသည္မ်ားသည္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ အထူးခြၽန္ဆံုးေသာ တြန္းအားေပး ပုဂၢိဳလ္ဘြဲ႕ထူး ကုိရယူသည္။ လီေလွ်ာက္ပုိင္း၊ လီခြၽင္းႏွင့္ လီစိခ်မ္းစသည့္ ဧသည္မ်ားသည္ ၇ရက္ေန႔စ်ာန္

ရ ပုဂၢိဳလ္ဘြဲ႕ထူးကုိ ရယူ၏။

ည၇နာရီ ၂၅မိနစ္ တြင္ က်င္းေဖေပါက္သည္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္စြာၿပီးသတ္သည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားကုိ ေၾကညာ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “နတ္ျပည္မာရသြန္”ၿပိဳင္ပြဲသည္ အဆံုးသတ္သည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္