ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ မီးရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပုိ၍လ်င္ျမန္လာေစ

2018-08-20 13:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ယူနန္ျပည္ပသုိ႔ မီးရထားလမ္းသည္ တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပုိ၍လ်င္ျမန္လာေစ၍ ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္း ရန္ဟယ္ဘူတာရံု၏ အခ်က္အခ်ာလုပ္ငန္းကုိ အျခခံအားျဖင့္ ၿပီးဆံုးၿပီး တျခား လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ဘက္စံုေဆာင္ရြက္ၿပီး ဘူတာရံုကုိ ႏွစ္တြင္း တရားဝင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္၊ ၎သည္ တရုတ္-လာအုိ မီးရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးေပၚမွ ပထမဦးဆံုး စတင္အသံုးျပဳေသာ အႀကီးစား ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဘူတာရံု တစ္ခု ျဖစ္လာမည္။

တရုတ္လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္းသည္ ကူမင္းမွစၿပီး ယိရွီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္-လာအုိ ေမာ္ဟန္အိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဇြန္လအထိ၊ ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးသည္ ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၂၀.၅၉)ဘီလ်ံကုိ စုစုေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄၀.၇ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေန၍ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ငန္းေနရာတြင္ လူအေယာက္ (၂)ေသာင္းေက်ာ္သည္ လုပ္ငန္းအသီးသီးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပုိ၍လ်င္ျမန္လာ ေစပါသည္။ တရုတ္-ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္-လာအုိ မီးရထားလမ္းသည္ အတူတူအသံုးျပဳေသာ ကူမင္း-ယိရွီး မီးရထားလမ္း အတန္းတက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကုန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။

ရန္ဟယ္ဘူတာရံုသည္ တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္း ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္း ကူမင္း-ယိရွီး မီးရထားလမ္းကုိ ဆက္သြယ္၍ တရုတ္-လာအုိ၊ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတကာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၏ အေရးႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဘူတာရံုကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ တည္ေဆာက္၍ အမုိ(၂)ေထာင္ခန႔္ က်ယ္ဝန္းၿပီး တစ္ႏွစ္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ပမာဏသည္ အခုတဆလာ အတန္(၁.၈)သန္း၊ အနာဂတ္ အတန္(၂.၇)သန္းကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးထဲမွ ထူးျခားေသာ တည္ေနရာ အားသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္မီးရထားလမ္း ကူမင္းဦးစီးဌာန အုပ္စု လီမိတက္ကုမၸဏီသည္ ကူမင္းမွ နယ္သာလန္ ရုိတာဒမ္၊ ဗီယက္နမ္ ဟုိင္ဖန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ စသည္တုိ႔သုိ႔ တရုတ္-ဥေရာပတုိက္၊ တရုတ္-အာရွတုိက္ မီးရထားမ်ားကုိ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ ဖြင့္လွစ္၍ ေကာ္ဖီေစ့၊ ေဆးကုကိရိယာ စက္ပစၥည္း စေသာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ထူးျခားခ်က္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ အစြမ္းကုန္ စီစဥ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ၊ ကူမင္းအေရွ႕ကားဂိတ္သည္ ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ ယူနန္မီးရထားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပိး ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသသုိ႔ ျဖာထြက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕တာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္အၾကား အႀကီးဆံုးေသာ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း၊ လမ္းခုလတ္ ရထားေျပာင္းစီးျခင္း၊ သြင္းယူျခင္းႏွင့္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း စင္တာ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။

တျခားမီးရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပုိ၍လ်င္ျမန္လာေစ

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္း အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္-လာအုိ၊ တရုတ္-ျမန္မာ (ခ်င္းေရႊေဟာ္ဂိတ္၊ ေရႊလီဂိတ္၊ ဟုတ္ေခ်ာင္ဂိတ္မွ ျမန္မာသုိ႔ ခြဲျခားထြက္ခြာ) ျပည္ပသုိ႔ မီးရထားလမ္းကုိ ဘက္စံုစီစဥ္ၿပီး ပုိ၍လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ ေနပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္းသည္ ကူမင္းမွစၿပီး တလီ၊ ေပါင္စန္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ ေရႊလီဂိတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တလီ-ေရႊလီ လမ္းေထာက္သည္ စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ(၃၃၀) ရွည္၍ ခရီးသည္တင္ ရထားသည္ တစ္နာရီ ကီလုိမီတာ(၁၄၀) ခုတ္ေမာင္းရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ အဆင့္(၃)ဆင့္ကုိ ခြဲျခားၿပီး တည္ေဆာက္၍ ဤႏွစ္ ဇြန္လအထိ တလီ-ေရႊလီ မီးရထားလမ္းသည္ ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၉.၇၉)ဘီလ်ံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄၁.၆ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္းသစ္သည္ ကူမင္းမွစၿပီး တလီ၊ လင္ခ်မ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ဂိတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစၿပီး တည္ေဆာက္၍ ဤႏွစ္ ဇြန္လအထိ တလီ-လင္ခ်မ္း မီးရထားလမ္းသည္ ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၆.၄၅)ဘီလ်ံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄၂.၉ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္းသစ္သည္ ကူမင္းမွစၿပီး ေပါင္စမ္း(မန္စီ)ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ ဟုတ္ေခ်ာင္ဂိတ္သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ၊ တရုတ္-ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏုိငံငံတကာ မီးရထားလမ္း တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ကြန္ထံုး-တလီ လမ္းေထာက္ကုိ ဤႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္