ကူမင္းခ်မ္ေဆြေလဆိပ္သည္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ ေတာင္အာရွသုိ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္လာ

2018-08-17 13:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20180815194329BGGN12

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခု ကူမင္းခ်မ္ေဆြေလဆိပ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွ ေရေၾကာင္းမွ ခရီးသြားလာႏုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အမ်ားဆံုးေသာ ေလဆိပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္သည္ ရွန္ဟုိင္းထက္ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ နည္းပါး၍ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္းထက္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ နည္းပါးပါသည္။

Matsutake အျပင္၊ ကူမင္းခ်မ္ေဆြ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မုိးဆန္းပန္း၊ သာမန္ကုန္ပစၥည္း၊ ပင္လယ္အစားအစာ၊ အျမန္ပုိ႔ေခ်ာထုပ္၊ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စသည္တုိ႔ အဓိက ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းမွ အလတ္စားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ အဓိက ပုိ႔ေဆာင္၍ ကုပစၥည္းပမာဏသည္ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ကူမင္းခ်မ္ေဆြ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္၏ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ကုိ ရရွိ၍ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာၿပီး (၅၇၅၄၉.၁)တန္ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ ၁၃၄.၇ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တုိးတက္လာ ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ ထုလုပ္ေစရန္ ခုိင္ခံ့ေသာ အေျခခံကုိ ခ်ထားပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္၍ အကြာအေဝး အတုိဆံုး၊ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုး၊ ျခာထြက္ျခင္း အက်ယ္အဝန္း အက်ယ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အခုတေလာ၊ ကူမင္းေလဆိပ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေလေၾကာင္း တစ္ဆင့္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ဗဟုိခ်က္မႏွင့္ တရုတ္မွ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး အဓိကနည္းလမ္း အျဖစ္ တက္ႂကြစြာ ထုလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ အခုအထိ၊ ကူမင္းေလဆိပ္သည္ အိႏၵိယ (နယူးေဒလီ၊ မြန္မုိင္၊ မတယ္လာစ္၊ ပန္ၾကားေလာ္အယ္)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ (ဒါကာ)၊ နီေပါ (ခတၲႏၵဴ)၊ ဗိယက္နမ္ (ဟႏြိဳင္း) ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ကုန္တင္ေလယာဥ္ ေလေၾကာင္းလုိင္း (၇)လုိင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလုိင္လအထိ၊ ကူမင္းေလဆိပ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိပါ၊ ထုိင္ဝမ္၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေခ်ာစာ ပမာဏသည္ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေန၍ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေခ်ာစာ ကုန္တင္ကုန္ခ် ပမာဏသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ ၅၆.၈ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာ ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇလုိင္လအထိ၊ ကူမင္းေလဆိပ္သည္ ကူမင္း-လန္ကာဝီ၊ ကူမင္း-ပတၲရား စေသာ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္တင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္တင္ခရီးသည္ခ် ပမာဏ၏ တုိးႏႈန္းသည္ ၂၀.၉ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ကူမင္း-ႏုိင္ရုိဘီ၊ ကူမင္း-စိန္ပီတာစဘတ္ တုိက္ခ်င္းေလေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္ ကူမင္း-ကရာခ်ီ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္တင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္မည္။

ကူမင္းေလဆိပ္၏ ေလေၾကာင္းလုိင္း အစီအစဥ္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ- တရုတ္- အိႏိၵယ- ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရးစႀကႍ၊ လန္ခ်ာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ စေသာ အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားသည္ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ အတုိင္းအတာကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ပါသည္၊ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံ(၆၅)ႏုိင္ငံထဲတြင္ ကူမင္းေလဆိပ္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ အာဆီယံ(၁၀)ႏုိင္ငံ၊ အေနာက္အာရွ(၂)ႏုိင္ငံ၊ ေတာင္အာရွ(၅)ႏုိင္ငံ၊ အမွီအခုိကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံ ၫႊန႔္ေပါင္း အဖြဲ႕အစည္း (CIS) (၁)ႏုိင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ ခဲ့ပါၿပီ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း(၇၆)လုိင္းကုိ ဖြင့္လွစ္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလေၾကာင္း (၆၅)လုိင္းကုိ ပါဝင္ၿပီး ၈၅.၅ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းမွ ခရီးသြားလာႏုိင္ေသာ ေနရာ (၅၁)ခုရွိ၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားမွ (၄၄)ခု ရွိၿပီး ၈၆.၃ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္