အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ လ်င္ခ်ံ၌ က်င္းပမည္

2018-06-26 16:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အစိမ္းေရာင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ က်န္းမာေရး၊ အတူစံစားျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ လ်င္ခ်ံ၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (၆)မ်ဳိးကုိ က်င္းပမည္။

အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ လ်င္ခ်ံ အဓိက ၿမိဳ႕တြင္းေဒသ၌ တည္ရွိ၍ အခ်ိန္သည္ (၃)ရက္ၾကာ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းေဝးပြဲ၏ ရည္မွန္ခ်က္သည္ “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ဇီဝထိန္းသိမ္းေရးျဖင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ကံုလံုႂကြယ္ဝေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ စည္းေဝး က်င္းပရာတြင္

ျပည္ပ စည္းေဝးပြဲ ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လ်င္ရွန္ေဒသ၊ ယူခရုိင္၊ ရြန္တယ္ခရုိင္၊ ဇိမ့္ခန္းခရုိင္၊ ကိန္မာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခံြမာသီး အမ်ဳိးအစား အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္ခန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးရန္ အေျခခံစခန္း၊ ပ်ဳိးပင္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း အေျခခံစခန္း၊ အေခ်ာကုိင္ ထုတ္လုပ္လုိင္း စသည္တုိ႔ကုိ လက္ေတြ႕ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ သုေတသနပညာရပ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈ စင္တာ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ ရွင္နန္ေဝးအလ္စစ္ျပည္နယ္ခြဲ လစ္စမုိအယ္ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ ႏုိင္ငံကုိ ေပါင္းဖက္ျခင္း၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲႏွင့္ ကုန္သည္ ေစ်းေခၚဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ ကုန္သြယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဓိက လႈပ္ရွားမႈ (၆)မ်ဳိးကုိ က်င္းပမည္။

လူအေယာက္ (၅၉၀)ေက်ာ္သည္ စည္းေဝးပြဲကုိ ပါဝင္လာမည္၊ ၎အနက္၊ ျပည္ပ ဧည့္သည္ေတာ္ႏွင့္ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေယာက္ (၂၅၀)ေက်ာ္ရွိ၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု(၂၀)ေက်ာ္မွ ခြဲျခားလာပါသည္။ ျပည္တြင္း ဧည့္သည္ေတာ္ႏွင့္ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေယာက္ (၂၉၀)ေက်ာ္ရွိပါသည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ အေယာက္(၅၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

အခုတေလာ၊ စည္းေဝး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္ကုိ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေန၍ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပဏာမအားျဖင့္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ လက္ေတြ႕ၾကည့္႐ႈရာ ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အလုပ္သည္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ခံြမာသီးမ်ဳိး စစ္ေဆးတုိင္းတြာေရး စမ္းသပ္ခန္းသည္ ပစၥည္းကိရိယာ ထိန္းညိႇစမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ၊ ခံြမာသီး ယဥ္ေက်းမႈ ျပသေရးခန္းမသည္ အတြင္း တပ္ဆင္မြမ္းမံေရး ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း အဆင့္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ။ ခံြမာသီး ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္ေရးသည္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ ေနပါသည္။

လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းသည္ အခုအထိ အႏွစ္(၃၀)ၾကာ ရွိပါသည္၊ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး (၁၈)မ်ဳိးကုိ စုိက္ပ်ဳိးေန၍ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုး ခရုိင္(ေဒသ) (၈)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၇၁)ခု၊ ေက်းရြာ (၅၆၄)ခု၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးအိမ္ေထာင္ အခု(၁.၈)သိန္းမွ လူအေယာက္ (၅.၁)သိန္းေက်ာ္ကုိ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ လ်င္ခ်ံ ခံြမာသီး စုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစခန္း အမုိ(၂.၂၇)သန္းကုိ စုစုေပါင္း တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္၍ တစ္ကမၻာလံုး၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းမွ ၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တရုတ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ အသီးသီးသည့္ အက်ယ္အဝန္း အမုိ (၂.၆၁)သိန္းရွိ၍ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ အတန္(၁.၂)ေသာင္း၊ ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္ (၀.၆)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္း (၉)ခုရွိ၍ လ်င္ခ်ံ ခံြမာသီး အတန္ (၁၅)သန္းကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေခ်ာကုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕၏ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာပါၿပီ။

ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး စည္းေဝးပြဲသည္ တစ္ကမၻာလံုး ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ ထိပ္တန္းစည္းေဝးပြဲ ျဖစ္၍ တတ္ကြၽမ္းသူႏွင့္ ပညာရွင္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ လုပ္ငန္း၊ တင္သြင္းတင္ပုိ႔သူ စသည့္ ကမၻာေပၚမွ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ ထူးခြၽန္သူမ်ားကုိ စုေဆာင္းပါသည္။ စည္းေဝးပြဲကုိ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ၍ တစ္ကမၻာလံုး ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစား၊ ပ်ဳိးပင္ငယ္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း၊ ညီညာသပ္ရပ္ေအာင္ ညႇပ္ျခင္း၊ ေရသြင္းေပးျခင္း၊ သီးထြက္ျခင္း၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အလားအလာ၊ စားသံုးသူ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္၊ တစ္ကမၻာလံုး ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္းတြင္ အသစ္ဆံုးသည့္ သိပၸံပညာသုေတသန ေအာင္ျမင္မႈ၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္သတင္း ဖလွယ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပင္ညီစင္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္