ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္အာရွျပပြဲသည္ ရုပ္သိမ္း၊ လူအေယာက္ (၈)သိန္းသည္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈလာ

2018-06-21 14:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

63649_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၇)ရက္ၾကာသည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၂၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ျပပြဲသည္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ ပဏာမ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအရ ဤအႀကိမ္ ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း (၄၅၆)ခု၊ ေငြေၾကး အယြမ္(၈၀၇.၉၃၇)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ လူအေယာက္ (၈)သိန္းသည္ ျပတုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ လက္ေတြ႕ ကုန္စည္ေရာင္းခ်ေရး ေငြေၾကးပမာဏ အယြမ္(၀.၂၅)ဘီလ်ံခန႔္ ရွိပါသည္။

63651_500x500

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ မီမံကိန္းလုပ္ငန္း (၄၅၆)ခု၊ ေငြေၾကး အယြမ္(၈၀၇.၉၃၇)ဘီလ်ံ

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္အာရွျပပြဲသည္ ျပတုိက္(၁၉)ခုကုိ စုစုေပါင္းစီစဥ္၍ သီးျခားျပတုိက္သည္ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁၉)ေသာင္း ရွိ၍ စံျပျပသေရးေနရာ အခု(၈.၅)ေထာင္ရွိၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္း (၃၈၂၅)ခုသည္ ျပပြဲ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ကုန္သည္ေစ်းေခၚဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ လုပ္ငန္း ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ က်င္းပ၍ သီးျခား ေရာင္းဝယ္ေရး အရည္အခ်င္းသည္ ပုိမုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီး တုိးျမႇင့္လာပါသည္။

ပဏာမ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအရ ဤအႀကိမ္ ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း (၄၅၆)ခု၊ ေငြေၾကး အယြမ္(၈၀၇.၉၃၇)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။၎အနက္၊ သေဘာတူ ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း (၂၅၁)ခု၊ ေငြေၾကး အယြမ္(၅၄၄.၃၇၄)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ ၾကံဆခ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း (၂၀၅)ခု၊ ေငြေၾကး အယြမ္(၂၆၃.၅၆၃)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ လက္ေတြ႕ ကုန္စည္ေရာင္းခ်ျခင္း ေငြေၾကးပမာဏ အယြမ္(၀.၂၅)ဘီလ်ံခန႔္ ရွိပါသည္။

63653_500x500

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိမ္(၇၀)ခန႔္၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရွိ

ဤအႀကိမ္ ေတာင္အာရွျပပြဲကုိ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ (၈၇)ခုသည္ ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း(၈၇)ခု မွလာေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ အရာရွိ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္၊ ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္၊ နာမည္ရွိပညာရွင္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ဧည့္သည္မ်ား အေယာက္(၇)ေထာင္သည္ ေတာင္အာရွျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ က်င္းပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ျပပြဲပါဝင္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား အရာရွိႏွင့္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏုိင္ငံျခား အရာရွိႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိမ္(၇၀)ခန႔္ကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္၊ ဘက္စံုႏုိင္ငံျခားေရးကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးတက္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အၾကား ဖလွယ္ျခင္းကုိ နက္႐ႈိင္းေစျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ အက်ယ္အျပန႔္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ရရွိ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစရန္ ပုိမုိခုိင္ခံ့သည့္ အေျခခံအုပ္ျမစ္ကုိ ခ်ထားပါသည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ စည္းေဝးပြဲ (၁၆)မ်ဳိး၊ အႀကိမ္(၆၀)ေက်ာ္သည္ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံရန္ အားေကာင္းေလးနက္စြာ တြန္းအားေပး ပါသည္။

တရုတ္-ေတာင္အာရွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ကုိ ပထမဦးဆံုး က်င္းပခဲ့ပါသည္၊ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေတြ႕အၾကံဳ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပပြဲ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား စားပြဲဝုိင္း အစည္းအေဝး၊ ေဒသတြင္း စီမံခန႔္ခြဲေရး အရာရွိမင္းမ်ား အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုပြဲ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာပ်ဴဟာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တုိ႔ကုိ ၿပိဳင္တူ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊ “ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ ဖူရွန္းကန္ အဆုိတင္သြင္းခ်က္” ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အၾကား ေပၚလစီ ဖလွယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ ျပင္ညီစင္သစ္ကုိ ေထာက္ပံ့ပါသည္။

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ဖုိရမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ဖုိရမ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးစႀကႍ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဖုိရမ္ႏွင့္ ၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးစႀကႍ လႈပ္ရွားမႈအပတ္၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ နည္းပညာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အဆန္းထြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝး၊ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ဖုိရမ္၊ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တရုတ္အႏြယ္ဖြား ကုန္သည္မ်ား အစည္းအေဝး၊ သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စည္းေဝးပြဲႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အႏုပညာအပတ္ စသည့္ ရုိးရာ အစည္းအေဝး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လူေတာ္လူေကာင္း ဖလွယ္ျခင္း၊ နည္းပညာေျပာင္းလဲျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ခရီးသြားလာေရး၊ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆးကုသေရး၊ လူမႈေရးအႏုပညာ စသည့္နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပင္ညီစင္ကုိ နက္႐ႈိင္းလာၿပီး စည္းေဝးပြဲ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသမ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန႔္သည့္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး၊ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဤအႀကိမ္ ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း (၄၀)ျပည့္ႏွစ္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ၊ ယူနန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ယူနန္ပညာေရး ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈျပပြဲ စသည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပ ပါသည္၊ “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္၊ အစားအစာ၊ က်န္းမာသည့္ ေနထုိင္မႈေနရာ” မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ “တရုတ္အႏြယ္ဖြား ကုန္သည္မ်ား ယူနန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ ယူနန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကမၻာသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း” မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ အိႏၵိယ၊ ဗိယက္နမ္၊ လာအုိ၊ အာဖကန္နစ္စတန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပပါသည္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း (၄၀)ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ ေငြေၾကး၊ ကုန္စည္၊ နည္းပညာ၊ သဆင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားမွ စီးဆင္းရန္ ပုိမုိတြန္းအားေပး၍ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၊ ဘက္စံု ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစလာပါသည္။

63655_500x500

လူအေယာက္()သိန္းသည္ ျပပြဲသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၊ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ခရီးသည္ အေယာက္(.)သိန္းကုိ တင္ပုိ႔
ဤအႀကိမ္ျပပြဲသုိ႔ လူအေယာက္()သိန္းသည္ ျပပြဲသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈလာ ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(.)ေထာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္()ေသာင္းသည္ ျပတုိက္၊ ဧည့္ရိပ္သာ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစင္တာ၊ ခရီးသြားလာေရး ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားသည့္ ေနရာစသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပ်ံ႕ႏံွ႔ထားပါသည္၊ ျပတုိက္သုိ႔ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ စကားျပန္ျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တင္ျပ၍ ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ လွပသည့္ ႐ႈခင္း တစ္ခုကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ ျပတုိက္အတြင္း “ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္အာရွျပပြဲ” သီးျခား ဘတ္စ္ကားလုိင္း (၇)လုိင္း၊ တုိက္ရုိက္ေရာက္လုိင္း (၁၅)လုိင္းကုိ ပထမအႀကိမ္ စီစဥ္ ထားပါသည္၊ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ဘတ္စ္ကားအစီး(၇၃၃၀)ကုိ စီစဥ္၍ ခရီးသည္ အေယာက္(၅.၅)သိန္းကုိ တင္ပုိ႔ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္