ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ “ေႏြးဦးၿမိဳ႕”အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေပး၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရရံုး စုိက္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွသုိ႔ ပြင့္လန္းေသာ အဝင္အထြက္ေပါက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ သမုိင္းယဥ္က်းမႈရွိေသာ နာမည္ရွိၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အေရးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ အေနာက္ပုိင္းေဒသ၏ အေရးႀကီးသည့္ ဗဟုိၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။