ပထမအႀကိမ္ “ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္” ႏုိင္ငံတကာ လက္ဖက္ကုန္သည္ ဖုိရမ္ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-05-14 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

36409_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပထမအႀကိမ္ “ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္” ႏုိင္ငံတကာ လက္ဖက္ကုန္သည္ ဖုိရမ္ကုိ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔ ကူမင္း Expo Garden တရုတ္ျပတုိက္၌ က်င္းပပါသည္၊ လူအေယာက္ (၁၆၀၀)ေက်ာ္သည္ စုစည္းၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အမွတ္တံဆိပ္ တုိးျမင့္ေရး၊ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္၏ ႏုိင္ငံတကာ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ တုိးတက္ေရးမ်ားကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္ မ်ားသည္ အျပင္ထြက္ရန္ ပူးေပါင္းစြာ တြန္းအားေပးပါသည္။

ဤအႀကိမ္ဖုိရမ္သည္ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း “ထိပ္တန္း အက်ဳိးေဆာင္သူ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈကုိ ဘက္စံု တုိးျမႇင့္ရန္ အဓိကတာဝန္ျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းမွ ထူးခြၽန္သူမ်ားသည္ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေထာက္ခံကူညီသည္ ဟုပန္းၾကားေဆာ္ၾသ၍ တာဝန္သိစိတ္ရွိေသာ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း အတြက္ အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပင္ညီစင္ကုိ ထူေထာင္ပါသည္။

36410_500x500

ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ ဦးျမေစာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ေဒါက္တာ smarkar၊ ျပည္နယ္တြင္းျပည္နယ္ပ လက္ဖက္ကြၽမ္းက်င္းသူ အယာက္(၈၀)၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း အသင္း (၁၂)ခု၊ လက္ဖက္လုပ္ငန္း အခု(၆၀၀)ေက်ာ္၊ ကုန္သည္မ်ားအသင္း အခု(၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအသင္း အခု(၂၀)ေက်ာ္မွ စုစုေပါင္း လူအေယာက္ (၁၆၀၀)ေက်ာ္သည္ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကုိ လက္တြဲ တုိးျမႇင့္ၿပီး လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေပါင္းစည္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဖုိရမ္ပါဝင္သည့္ ဧည္သည္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ကြၽမ္းက်င္သူ (၄၃)ေယာက္ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊျမင္ရြမ္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း အသင္းမွ “ကြၽမ္းက်င္သူ ေကာ္မတီမွ ကြၽမ္းက်င္သူ” ခန႔္စာႏွင့္ တေတာင့္စန္း လက္ဖက္လုပ္ငန္း စီေရွာင္ ကုန္သြယ္ေရး ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ “လမ္းၫႊန္ဆရာႀကီး အတုိင္ပင္ခံ” ခန႔္စာကုိ ေပးအပ္ပါသည္။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ယူနန္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ၾကပါသည္။

36412_500x500

အခုတေလာ၊ လက္ဖက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားသည္ ယူနန္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ (၉)ခုကုိ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ တည္ေဆာက္ ေနပါသည္၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း ျပင္ညီစင္၊ ပညာေရး ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ သယံဇာတျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ ျပန႔္ပြားျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ အေရးကစၥ အက်ဳိးေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေပါင္းစပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ လူထုေကာင္းစားေရး လုပ္ငန္း၊ တရားဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မီဒီယာဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္၊ သုေတသန ပညာရပ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ က်င္းပ၍ တရုတ္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ၾကားခံျဖင့္ မိတ္ေဆြေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရွိေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္သည္ အျပင္ထြက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္