မေလးရွား- တရုတ္ ယူနန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ ထိပ္တန္း ဖုိရမ္ကုိ ေမလတြင္ မေလးရွား၌ က်င္းပမည္

2018-04-27 10:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မေလးရွား- တရုတ္ သံအဆက္အသြယ္ျပဳျခင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲႏွင့္ မေလးရွား- တရုတ္ ယူနန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ ထိပ္တန္း ဖုိရမ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း တီန္းခ်ီ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ဖုိရမ္ကုိ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔အထိ မေလးရွား ဇုတ္ဖုိျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။

ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ဖုိရမ္ကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ မေလးရွား-တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား လူထုရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တူးေဖၚသံုးစြဲေရးအသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွ လုပ္ငန္း တုိက္တြန္းအားေပးအဖြဲ႕ တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းၿပီး ဦးစီးက်င္းပ၍ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ ေလ့လာျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ဆက္စပ္ျခင္း၊ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း စသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တရုတ္မေလးရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၊ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေဆြေႏြးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တြန္းအားေပး၍ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အထူးသျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔သည္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္နယ္ပယ္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖလွယ္ေရးအတြက္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး စနစါႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျပင္ညီစင္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးမည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲတြင္ မေလးရွား-တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သည္ ယူနန္အမ်ဳိးသား လူထုရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တူးေဖၚသံုးစြဲေရးအသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွ လုပ္ငန္း တုိက္တြန္းအားေပးအဖြဲ႕၊ ယူနန္ တီန္းခ်ီႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ လည္ပတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုမၸဏီ လီမီတက္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္၊ ယူနန္ႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈျပင္ညီစင္၊ လုပ္ငန္းရင္ႏွီးျမႇပ္ႏံွေရး ဝန္ေဆာင္မႈျပင္ညီစင္၊ အစည္းအေဝး ျပသေရး ဝန္ေဆာင္မႈျပင္ညီစင္တုိ႔ကုိ အတူတကြ တည္ေဆာက္္မည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ မေလးရွား-တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သည္ ယူနန္ႏွင့္ နယ္ပယ္(၈)ခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုစီမံကိန္းခ်သည္၊ တရုတ္ယူနန္-မေလးရွား ထူးျခားခ်က္ရွိ ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရး အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူျခင္း ျပစခန္းကုိ အခ်င္းခ်င္း ထူေထာင္၍ ညစ္ညမ္းမဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး တူးေဖၚသံုးစြဲၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူတူ ေဆာင္ရြယ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္