ကူမင္း ကြမ္းတုေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ကူမင္း အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ နာမည္ေက်ာ္ေသာ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈရွိ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခု၊ တီန္းယဥ္ေက်းမႈ၏ ေမြးဖြားရာေဒသ တစ္ခု၊ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး၊ ကူမင္းခရီးသြားလာေရး၏ အဓိက သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ႐ႈခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကြမ္းတုေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ကြမ္းတုဆန္မုန႔္အမွ်င္၊ ကြမ္းတုမီးရွည္၊ ကြမ္းတုစားေတာ္ပဲမုန႔္ႏွင့္ ကြမ္းတုမုန႔္ စသည့္ အသားအစာမ်ားကုိ ရွိပါသည္။