ဖ်င္ဘ်မ္း ေျမာင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ (၃၀၀)ကြားေဝးၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ (၃၀၀)ေက်ာ္ ကြားေဝးပါသည္။ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာသည္ (၁၉၀၆)စတုရန္းကီလုိမီတာရွိ၍ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရသည္ အေယာက္(၁၅.၄)ေသာင္း ရွိပါသည္။ တေဝစမ္း သဘာဝ သစ္ေတာရုိင္းသည္ “တိရစၧာန္ႏွင့္ ရုကၡမ်ား၏ ဂ်င္းဗီဇတုိက္”ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးပါသည္။