ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်မ္တူးၿမိဳ႕အထိ အျမန္ရထား (၅)တဲြကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခုတ္ေမာင္း

2018-01-26 12:43 ေရာင္စံုတိမတံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) နံနက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ လည္ပတ္ပါသည္၊ ညေနပုိင္းတြင္ ခ်မ္တူးၿမိဳ႕သုိ႔ ေဟာ့ေပါ႔ သြားစား ပါသည္။ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခ်မ္တူးအေရွ႕ဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထား အမွတ္စဥ္ G2886 ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ခင္း ၈နာရီ ၈မိနစ္တြင္ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံု၌ စတင္ ခုတ္ေမာင္း၍ အခ်ိန္ ၄နာရီ ၄၆မိနစ္ၾကာ ခုတ္ေမာင္း ၿပီးေနာက္ ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ဘူတာရံုသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္၍ အခ်ိန္ ၂နာရီၾကာ ဆက္လက္ ခုတ္ေမာင္း ၿပီးေနာက္ ခ်မ္တူးအေရွ႕ဘူတာရံုသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ ပါသည္၊ ယူနန္၊ ေကြ႕က်ဴး၊ စိခြၽမ္း၊ ခ်ံဳခ်င့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ (၄)ခုအၾကား အျမန္ရထားျဖင့္ တုိက္ရုိက္ေရာက္ သည္ကုိ ပထမအႀကိမ္ အေကာင္အေထည္ေဖၚသည့္ သေဘာလကၡဏာကုိ ေဆာင္ေန ပါသည္။

2

ခ်ံဳခ်င့္-ေကြ႕ယမ္ ရထားလမ္းသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္လမ္းေပါက္ ခဲ့ပါသည္၊ လမ္းေပါက္ အစအဦးကာလတြင္ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံု ကေန ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ဘူတာရံု ႏွင့္ ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ဘူတာရံုတုိ႔ အထိ အကၡရာ“G”ျဖင့္ စေသာ အျမန္ရထား (၅)တြဲကုိ ခုတ္ေမာင္း ပါသည္။ အခုအထိ၊ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခုတ္ေမာင္းေသာ အျမန္ရထားမ်ားသည္ တစ္ျပည္လံုး ျပည္နယ္၊ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕ (၁၇)ခု၏ အဓိကၿမိဳ႕သုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာက္ ႏုိင္မည္။

3

ကူမင္းၿမိဳ႕ကေန ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်မ္တူးၿမိဳ႕တုိ႔ အထိ အျမန္ရထားမ်ားကုိ ခုတ္ေမာင္းၿပီေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကေန ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕အထိ ရထားျဖင့္ ခရီးစဥ္အခ်ိန္သည္ မူလ(၂၄)နာရီမွ အခု(၄)နာရီခန႔္သုိ႔ အတုိခ်ံဳ႕၍ ခ်မ္တူးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ မူလ(၂၀)နာရီမွ အခု(၆)နာရီခြဲသုိ႔ အတုိခ်ံဳ႕ ပါသည္၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ တီန္းကန္ေဘးနား၌ စင္ေရာ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ အျမန္ရထားျဖင့္ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သုိ႔ လည္ပတ္သြားၿပီး ေဟာ့ေပါ႔စား ႏုိင္ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တုိးလာျခင္း ႏွင့္အမွ် ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကေန စီးအန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ လန္က်ဴးသုိ႔အထိ အျမန္ရထားမ်ားကုိ ခုတ္ေမာင္းမည္ ျဖစ္၍ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကေန အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ေဒသသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိက္ရုိက္ ေရာက္ႏုိင္မည္။

4

ခ်ံဳခ်င့္ကေန ေကြ႕ယမ္အထိ ရထားလမ္းသည္ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ရွန္ဟုိင္းကူမင္း အျမန္ရထားလမ္း၊ စီးအန္းခ်မ္တူး အျမန္ရထားလမ္း၊ ေကြ႕ယမ္ကြန္က်ဴး အျမန္ရထားလမ္း၊ နန္နင္ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္း စေသာ အျမန္ရထားလမ္းမ်ားသည္ ကြန္ရက္ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းသည္ကုိ ပထမအႀကိမ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေတာင္ပုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္း စသည့္ေနရာမ်ား အၾကား အခ်ိန္ႏွင့္ ဟင္းလင္းျပင္တုိ႔၏ အကြာအေဝးသည္ အတုိခ်ံဳ႕လွ၍ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ရထားလမ္း၏ ကြန္ရက္အက်ဳိးသည္ ပုိၿပီး ေပၚလြင္ေစ၍ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေနာက္ပုိင္း ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား ခရီးသည္၊ ကုန္ပစၥည္း၊ သတင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြမ်ား၏ ဖလွယ္ျခင္းကုိ လ်င္ျမန္စြာ လဲလွယ္ေစရန္ တုိးျမႇင့္၍ စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ေရးႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္