တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္း တလီလမ္းေထာက္သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မတုိင္မီ လမ္းေပါက္

2018-01-19 17:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုအထိ၊ တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္း တလီလမ္းေထာက္ စီမံကိန္းသည္ ပမာဏ အယြမ္(၈.၂၇)ဘီလ်ံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ ၿပီးေျမာက္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ ခန႔္မွန္းေျခ၏ ၉၉.၂၉% ရွိေန၍ ဤႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မတုိင္မီ လမ္းေပါက္မည္ ခန႔္မွန္းပါသည္။

တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္းသည္ တလီ-လိက်န္း အျမန္ေျပးလမ္းမွ K19ကီလုိမီတာ မွစၿပီး ရြန္စိမ့္ေႂကြစက္ရံုသုိ႔ အထိ ျဖစ္ၿပိး ဟြာဖ်င္-လိက်န္း အျမန္ေျပးလမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စုစုေပါင္း (၁၂၆)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။

တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္း ပထမအမွတ္စဥ္ စီမံကိန္းသည္ တလီျပည္နယ္ခြဲတြင္း တည္ရွိ၍ တလီၿမိဳ႕မွစၿပီး တလီေလဆိပ္ ပထမအတန္း အျမန္ေျပးလမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး လမ္းဆံုးသည္ တလီျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ လိက်န္းၿမိဳ႕တုိ႔၏ စည္းေၾကာင္း၌ တည္ရွိ၍ တည္ေဆာက္ေနေသာ ဟြာဖ်င္-လိက်န္း အျမန္ေျပးလမ္း တလီဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း လိက်န္းလမ္းေထာက္၏ အစႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စုစုေပါင္း (၅၂.၉၈)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ ခန႔္မွန္းေျခသည္ အယြမ္ (၈.၃၂၉)ဘီလ်ံ ရွိ၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။

တလီ-ပင္းခြၽမ္း လမ္းေထာက္သည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၆)ေၾကာင္းရွိ အျမန္ေျပးလမ္း၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္ၿပီး အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၁၀၀) စီစဥ္၍ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၃၃.၅)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ပင္းခြၽန္း-လိေက်ာင္ လမ္းေထာက္သည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းရွိ အျမန္ေျပးလမ္း၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္ၿပီး အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၁၀၀) စီစဥ္၍ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၂၆)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္း တလီလမ္းေထာက္သည္ ဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း
(၄)ေၾကာင္းကုိ ပါဝင္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ တလီဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း ပထမတန္း လမ္းမႀကီးသည္ (၁၀.၂၄)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ဝါရွီးဖလုိင္းအုိဖါ ဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း ဒုတိယတန္း လမ္းမႀကီးသည္ (၁၆.၂၀၄)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ပင္းခြၽန္းဖလုိင္းအုိဖါ ဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း ဒုတိယတန္း လမ္းမႀကီးသည္ (၀.၉၅၂)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ လ်ေက်ာင္ဖလုိင္းအုိဖါ ဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း ဒုတိယတန္း လမ္းမႀကီးသည္ (၁.၈၄၁)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။

တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္း လိက်န္းၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေထာက္သည္ စုစုေပါင္း (၇၃)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္၍ ခန႔္မွန္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၁၀.၆)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းရွိ အျမန္ေျပးလမ္း၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္ၿပီး အစေနရာမွ ခ်မ္ဟုိင္အထိ လမ္းေထာက္သည္ ကီလုိမီတာ(၅၀) ရွည္ၿပီး

အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၁၀၀) စီစဥ္၍ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၂၆)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ခ်မ္ဟုိင္မွ လမ္းဆံုးအထိ လမ္းေထာက္သည္ (၂၃)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး

အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၈၀) စီစဥ္၍ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၂၅.၅)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

တလီ- ရြန္စိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္းသည္ တလီ၊ ဟြာဖ်င္-လိက်န္း အျမန္ေျပးလမ္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ ၿပီးေနာက္ စီခြၽန္ျပည္နယ္ ဖမ္းဇီးဟြားၿမိဳ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တလီျပည္နယ္ခြဲတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာ၍ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အက်ဳိး ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္