ခ်ံဳခ်င့္-ေကြ႕ယမ္ ရထားလမ္းသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ လမ္းေပါက္

2018-01-19 17:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

2

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်ံဳခ်င့္-ေကြ႕ယမ္ ရထားလမ္းသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ လမ္းေပါက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အခ်ိန္ အတုိခ်ံဳ႕ၿပီး ၄နာရီ ၄၀မိနစ္သာ လုိမည္။

ခ်ံဳခ်င့္-ေကြ႕ယမ္ ရထားလမ္းသည္ ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ ဘူတာရံုမွစၿပီး ခ်ီက်န္း၊ ေဇြးယိ၊ ရွီးဖြန္းတုိ႔ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေကြ႕ယမ္ ေျမာက္ဘူတာရံုသုိ႔အထိ ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၃၇၄)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ကုန္တင္ရထားႏွင့္ ခရီးသည္တင္ရထားတုိ႔သည္ သြားလာႏုိင္ေသာ ႏွစ္လမ္းသြားလုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အသံုးျပဳျခင္း ရထားလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္၊ ခ်ီက်န္းအေရွ႕၊ ေဇြးယိ၊ ရွီးဖြန္း၊ ႐ႈပ္ေဝခရုိင္ စေသာ ဘူတာရံု (၁၂)ခုကုိ အသစ္ တည္ေဆာက္ထား၍ အစအဦးကာလတြင္ ခုတ္ေမာင္းေသာ အျမန္းဆံုး အရွန္အဟုန္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ(၂၀၀) ရွိပါသည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ လန္က်ဴး-ခ်ံဳခ်င့္ ရထားလမ္း၊ ရွီးအန္း-ခ်မ္တူး အျမန္းေျပး ရထားလမ္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ရထားလမ္းကြန္ရက္ကုိ အတူတူ ျဖစ္လာမည္။

3

လမ္းေပါက္ အစအဦးကာလတြင္ ခရီးသည္တင္ရထား (၆၆)တြဲကုိ စီစဥ္ ခုတ္ေမာင္းမည္၊ ၎အနက္၊ ခ်ံဳခ်င့္ကေန ေကြ႕ယမ္အထိ(၈)တြဲ၊ ခ်ံဳခ်င့္ကေန ေကြ႕က်ဴးအထိ (၉)တြဲ၊ ခ်ံဳခ်င့္ကေန ကူမင္းအထိ (၆)တြဲကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ခ်ံဳခ်င့္ကေန ေကြ႕ယမ္၊ ကြန္က်ဴး၊ ကူမင္းအထိ အျမန္းဆံုးရထား ခုတ္ေမာင္အခ်ိန္သည္ မူလ ၉နာရီ၊ ၁၂နာရီ၊ ၁၉နာရီမွ ၂နာရီ၂မိနစ္၊ ၇နာရီ၁၀မိနစ္ႏွင့္ ၄နာရီ၄၀မိနစ္သုိ႔ ခြဲျခားၿပီး အတုိခ်ံဳ႕မည္။ ကူမင္းကေန ခ်မ္တူးအထိ ရထားခုတ္ေမာင္အခ်ိန္သည္ မူလ ၁၇နာရီ၁၁မိနစ္မွ ၆နာရီခြဲခန႔္သုိ႔ အတုိခ်ံဳ႕မည္။

6c4b902e0f0c1bca851a26

မီးရထားလမ္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကူမင္းကေန ခ်ံဳခ်င့္၊ ခ်မ္တူးအထိ အျမန္ရထား လက္မွတ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း ၉နာရီတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္၊ ဟုိအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ ကူမင္းကေန ခ်ံဳခ်င့္၊ ခ်မ္တူးအထိ တုိက္ရုိက္ အျမန္ရထားမ်ားကုိ ခုတ္ေမာင္းမည္။ ၎အနက္၊ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထား အမွတ္စဥ္ G2872 (၈နာရီ၃၅မိနစ္- ၁၃နာရီ၄၃မိနစ္)၊ G2874 (၉နာရီ၅၃မိနစ္- ၁၄နာရီ၃၄မိနစ္)၊ G2876(၁၀နာရီခြဲ- ၁၅နာရီ၃၉မိနစ္) (၃)ေခါက္ကုိ ခုတ္ေမာင္း၍ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခ်မ္တူးအေရွ႕ဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထား အမွတ္စဥ္ G2886 (၈နာရီ၈မိနစ္- ၁၄နာရီ၄၀မိနစ္)၊ G2888 (၉နာရီ၄မိနစ္- ၁၅နာရီ၃၉မိနစ္) (၂)ေခါက္ကုိ ခုတ္ေမာင္းမည္။ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခ်ံဳခ်င့္အေနာက္ဘူတာရံုအထိ ဒုတိယတန္း လက္မွက္ခသည္ (၃၄၁.၅)ယြမ္၊ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုကေန ခ်မ္တူးအေရွ႕ဘူတာရံုအထိ ဒုတိယတန္း လက္မွက္ခသည္ (၄၈၇.၅)ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ခ်ံဳခ်င့္-ေကြ႕ယမ္ ရထားလမ္းသည္ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းကေန ဝူးလူမုခ်ီအထိ ခရီးသည္တင္ရထား အမွတ္စဥ္ K1502 ၏ေကြ႕ယမ္ကေန ခ်ံဳခ်င့္အထိ လမ္းေထာက္သည္ ခ်ံဳခ်င့္-ကူမင္း ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခုတ္ေမာင္း၍ အခ်ိန္သည္ မူလ ၅၄နာရီမွ ၄၆နာရီသုိ႔ အတိုခ်ံဳ႕မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္