ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္းနရွီး ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာကုိ ဖြင့္လွစ္

2018-01-19 17:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

6c4b902e0e1d1bc95db506

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ သင္ျပဆက္ခံၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ထူးျခားခ်က္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ လိက်န္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ပံုစံသစ္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံသစ္မ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရန္ နရွီး ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ လိက်န္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရးပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္းၿမိဳ႕က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာသည္ “သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ” နည္းလမ္းျဖင့္ ျပသစင္တာထဲတြင္ နရွိးပဏာမေတး၊ နရွိးသမုိင္းေရးရာကဗ်ာရွည္၊ နရွိးလူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန ျပသေရး ပန္းခ်ီကားလိပ္၊ VR နရွိး ဆန္းက်ယ္ၿပီး အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္၊ တင္ဆက္ျပသေရးႏွင့္ စာသင္ေရး အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားမႈစခန္း၊ နရွိးမူရင္းအႏုပညာပစည္း (၆)မ်ဳိး ပါဝင္ပါသည္။

6c4b902e0e1d1bc95e0707

ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာသည္ ခရီးသည္မ်ားသည္ နရွီးယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ခံစား ေစသည့္အျပင္ နရွီးယဥ္ေက်းမႈ ျပန႔္ႏံွ႔ၿပီး တင္ျပဆက္ခံေသာ အအေျခခံ စခန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာသည္ WeChat “နရွီးစိက်င့္”ျဖင့္ နရွီးသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ တံုးပါးယဥ္ေက်ဴမႈပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ထုတ္ျပန္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လိက်န္းၿမိဳ႕ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမြအႏွစ္ တင္ျပဆက္ခံသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ဤစင္တာကုိ တစ္ျပည္လံုး အလယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့လာေရး ပညာေပး အေျခခံစခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္။

6c4b902e0e1d1bc95e1308

နရွီး ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာသည္ နရွီး မူရင္းအႏုပညာပစည္း တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္မည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ ဓလီေပလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စင္တာႏွင့္ ရွမ္းေကလိလာ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း ျပတုိက္မ်ားကုိ စီမံျပင္ဆင္ ေနပါၿပီ။ ေနာက္ေနာင္တြင္ စင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ တုိင္းရင္းသား သယံဇာတကုိ မွီခုိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေျခခ်ၿပီး တစ္ျပည္လံုးသုိ႔ ျဇာထြက္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အဆန္းထြင္မႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း၊ အနက္ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္းမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ေပး၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသစ္ကုိ ႀကိဳးစား ျဖစ္လာမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္