ပင္းခြၽမ္း-ဟက္ခ်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္၊ စုစုေပါင္း (၆၇)ကီလုိမီတာရွည္

2018-01-18 09:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ပင္းခြၽမ္း-ဟက္ခ်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ အတည္ျပဳ၍ ဤလမ္းေထာက္သည္ စုစုေပါင္း (၆၇)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ ခန႔္မွန္းပါသည္။

ပင္းခြၽမ္း-ဟက္ခ်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ ပင္းခြၽမ္းခရုိင္ အေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ပင္းခြၽမ္း-ရွန္ယူ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနသည့္ တလီ-ရံုစိမ့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ၾကက္ေျခခတ္လမ္းဆံု ျဖစ္လာ၍ တဘေဇ၊ ရွင္းခ်မ္၊ ဟြန္ဖ်င္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဟက္ခ်င့္ခရုိင္ ေတာင္ပုိင္း ရွီးယိသုိ႔အထိ၊ ရွမ့္ကြား-ဟက္ခ်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။

ပင္းခြၽမ္း-ဟက္ခ်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ စုစုေပါင္း (၆၇.၂၀၉)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ပင္းခြၽမ္းခရုိင္တြင္း လမ္းေထာက္သည္ (၁၈.၁၆)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ဟက္ခ်င့္ခရုိင္တြင္း လမ္းေထာက္သည္ (၄၉.၀၄၉)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။ အဓိကလမ္းေၾကာင္းသည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၆)ေၾကာင္းရွိ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္ေပး၍ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၇၀) စီစဥ္၍ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၂၅.၅)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ လမ္းတစ္ခုလံုးတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ဌာန (၁)ခု၊ ကားရပ္နားေနရာ (၁)ခု၊ အခြန္ေကာက္ဌာန (၃)ခုကုိ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္