ယူနန္ျပည္နယ္ျပတုိက္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ပန္ စေသာႏုိင္ငံ၌ ျပပြဲကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အခု၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ ျပတုိက္ ျဖစ္၍ လူေတြမ်ာသုိ႔ အစဥ္ထာဝရ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္မည္။ ျပတုိက္သစ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ကြမ္ဖူလမ္းႏွင့္ ယူ႐ႈပ္လမ္းတုိ႔၏ လမ္းဆံု၌ တည္ရွိေန၍ အက်ယ္အဝန္ဧရိယာသည္ စတုရမ္းမီတာ (၉)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။