တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္

2018-01-04 16:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာမူဆယ္ေဒသႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ခရီးသြားလာေရးကုိ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ “ျမစိမ္းေရာင္လုပ္ငန္း” ျဖစ္လာရန္ ေဆာက္လုပ္မည္။

တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈသည္ တရုတ္ျမန္မာ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွ စီးပြားေရး စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေရးႀကီး အလုပ္ ျဖစ္လာ ရံုသာမက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ေသာ အေရးႀကီး အျပဳအမူ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တုိ႔သည္ အတူတူ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ျမန္မာ ခရီးသြားလာေရး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပုိမုိ ရင္းႏွီး ေစပါေၾကာင္း ဤအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခဲြသည္ တရုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႋလမ္း၏ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ရန္ အေပါက္ဝ၌ တည္ရွိေနပါသည္၊ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ ခရီးသြားလာေရး စမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ အတူတူ တြန္းအားေပး၍ တရုတ္ျမန္မာ ေရရွည္ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ နက္႐ႈိင္းခရီးသြားလာေရးကုိ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္၍ ေရႊလီ(ဝမ္တင္း)မွ လား႐ႈိးသုိ႔ (၃)ရက္ၾကာ ခရီးသြားလာေရး၊ ေရႊလီမွ ဗန္းေမာ္သုိ႔ (၃)ရက္ၾကာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ေရႊလီမွ မႏၲေလးသုိ႔ (၆)ရက္ၾကာ ခရီးသြားလာေရး ခရီးစဥ္(၃)ေၾကာင္းႏွင့္ တျခား နက္႐ႈိင္းခရီးစဥ္ မ်ားကုိ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းရန္ လုပ္ေဆာင္၍ ခရီးသြားလာေရးကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ တံခါးဖြင့္ျခင္း တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးျမႇင့္ရန္ ဦးစားေပး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေရွ႕႐ႈခ်က္ႏွင့္ အေရးပါ လုပ္ငန္းအျဖစ္ အတူတူလုပ္ေဆာင္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီကုိက္ျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ လူမႈေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ခရီးသြားလာေရး အာမခံ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အအရည္အခ်င္းကုိ တြန္းအားေပးျခင္း စေသာ နယ္ပယ္တြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္၍ သက္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေရးစနစ္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္၍ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အာမခံ ေထာက္ပံ့မည္။ ခရီးသြားရန္ အခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ေရး တြင္က်ယ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ လူေတြႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ လွည့္လည္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပး၍ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ အစီအစဥ္ကုိ ပုိမုိ လြယ္ကူေစ၍ ခရီးသြားလာေရး ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျခင္း လြယ္ကူေစရန္ တြန္းအားေပးမည္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသြားလာေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စေသာ တြဲဖက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပစၥည္းကိရိယာ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္ေစ၍ ဆိပ္ကမ္း ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲ ပစၥည္းကိရိယာ တည္ေဆာက္ေရးကုိ တြန္းအားေပး၍ နယ္စပ္ေဒသ နယ္ေက်ာ္ ခရီးသြားလာေရး၏ ျဖတ္သန္းသြားလာေရး အေျခအေနမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္မည္။

အခုတေလာ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးေသာ ျပည္ဝင္ခရီးသည္ အရင္းအျမစ္ တုိင္းျပည္ ျဖစ္ပါၿပီ၊ ဤအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ျမန္မာ ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပုိမုိ စုစည္း၍ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နယ္ပယ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိးပြားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလာေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး စီလင္သည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွးအခါမွစ၍ ဆက္ဆံေရး မ်ားျပားသည္၊ ယခုႏွစ္မ်ား မွစ၍

တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရွိျခင္း ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိ တြန္းအားေပး ပါသည္၊ ဤအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ယူလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ေဒသ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိပ္တန္း အရာရွိ ဦးလုိင္းေစာသန္းသည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္