ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၌ “ကူမင္းစာဖတ္ခန္း” (၄)ခုကုိ ေငြလွဴၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ပါၿပီ

2017-12-25 11:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းစာဖတ္ခန္း(၄)ခုကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကုန္မွ အခုအထိ ထုိင္း၊ ျမန္မာ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ေငြလွၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ပါၿပီ ျဖစ္တရုတ္စာအုပ္ အအုပ္ (၁)ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေပးလွၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလွည္မႈသည္ ပုိမုိ တုိးပြားလာ ေစခဲ့ပါသည္။

“ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးကုိ ပါ၀င္ၿပီး အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေတာင္အရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အရွာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ဖလွယ္ေရးကုိ ပုိမုိ နက္႐ႈိင္းလာရန္၊ ႏုိင္ငံတကာအေပၚ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ၾသဇာအင္းအားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ကူမင္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ မႏေလး ယူဟြာ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း အတြက္ ပထမဦးဆံုး ပင္လယ္ရပ္ျခား ကူမင္းစာဖတ္ခန္းကုိ ေငြလွၿပီး တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသာတုိ႔သည္ ၎အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ပါသည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဤလုပ္ငန္းရပ္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္္။ အခုအထိ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းအားျဖင့္ နယ္ခံ တရုတ္စာသင္ျပျခင္း ထဲတြင္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ပုိမုိ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပုိင္း ဘာသာစကားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိခ်က္မ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိက္ နန္ပန္ ယိဟြာ ပညာေက်ာင္း၊ စံဟြာရွင္းစင္းဟြာလစ္ ပညာေက်ာင္းတုိ႔ ကူမင္းစာဖတ္ခန္း(၄)ခုကုိ ေငြလွၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္ တရုတ္စအုပ္ကုိ အအုပ္(၁.၃၁၄)ေသာင္း စုစုေပါင္း ေပးလွခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းစာဖတ္ခန္း၏ ဒီဇုိင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စံု ထည့္သြင္း စာဖတ္သူတုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕အတြက္ နားလည္မႈကုိ တုိးပြားလာ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္စာသင္ျပေရး ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပး သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအေပၚ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ၾသဇာအင္းအားကုိ ျမႇင့္တင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေတာင္အရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အရွာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္