လက္ေထာက္ဘာသာျပန္္က ယိရွီးၿမိဳ႕ ရွင္းဖင္ခရုိင္၌ ပထမဦးဆံုး တုိင္စာသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္၊ တုိင္စာကုိ အခမဲ့သင္ျပ

2017-12-22 09:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တုိင္စာကုိ ပုိမုိျပန႔္ပြားရန္၊ တုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သင္ျပဆက္ခံၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ယိရွီးၿမိဳ႕ ရွင္းဖင္ခရုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သုေတသနာနထဲမွ ဘာသာျပန္ ေတာင္းခ်ိန႔္ရွီသည္ ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရွင္းဖင္ခရုိင္ ပထမဦးဆံုး တုိင္စာသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ လူတုိ႔အား တုိင္စာကုိ အခမဲ့ သင္ျပမည္။

2

ေတာင္းခ်ိန႔္ရွီသည္ ရွင္းဖင္ခရုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သုေတသနာနထဲမွ လက္ေထာက္ ဘာသာျပန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တကသုိလ္တက္ခ်ိန္တြင္ တုိင္စာ သင္ျပျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ တုိင္စာ ျပန႔္ပြားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး အခုအထိ အခ်ိန္ကာလ(၇)ႏွစ္ ၾကာရွည္ပါၿပီ။ သူသည္ လူေတြစလံုးအတြက္ ပထမဦးဆံုး တုိင္စာသင္တန္းကုိ ႏွစ္ ရွင္းဖင္ခရုိင္ဖြင့္လွစ္ တုိင္စာသင္ခ်င္ေသာ သူမ်ားကုိ တုိင္စာအား အခမဲ့ သင္ျပမည္။ တုိင္လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ စာျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳ တုိင္လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တိက်မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းျပဳၿပီး သင္ျပလက္ခံ ေစႏုိင္ပါသည္ ဟုသူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

4

တုိင္စာသင္တန္းကုိ ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား စလံုးသည္ တုိင္လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္စဥ္ အစအဦးကာလတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေယာက္ (၄၀)ေက်ာ္သာ ရွိၿပီး စာသင္တန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္အမွ် အခုအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (၁၀၉)ေယာက္ ရွိ သင္တန္းထဲတြင္ ရွင္းဖင္ခရုိင္ထဲမွ တုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အျပင္ အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာ သူအခ်ဳိ႕မ်ားကုိလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

3

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သင္ၾကား ျခင္းအားျဖင့္ ရွင္းဖင္တုိင္စာကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန႔္ပြားၿပီး အသံုးၿပိဳ တုိင္လူမ်ဳိး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ တုိင္စာျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီး သင္ျပဆက္ခံၿပီး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ေတာင္းခ်ိန႔္ရွီသည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္