တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း တလီ-လင္စန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ထိေရာက္စြာ တည္ေဆာက္ေန

2017-12-20 10:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

507b9d1b03191b9ee4060d

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာရထားလမ္း တလီ-လင္စန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဤႏွစ္မွစၿပီး ထိေရာက္စြာ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေနပါသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အယြမ္(၄.၈၃)ဘီလ်ံကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚၿပီး စီစဥ္ထားေသာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏထဲတြင္ ၃၂.၁% ရွိပါသည္။

အခုတေလာ၊ တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္းမွ နန္က်ိန္လမ္းေထာက္ စန္းၾကားရြာ လုိဏ္ေခါင္းသည္ အဆင္ေျပ လမ္းေပါက္ တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး လမ္းေပါက္ရန္ အတြက္ အေျခခံျပဳ တၿပိဳင္နက္ တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ေဝ့ေဘာင္ေတာင္ လုိဏ္ေခါင္း၏ အဓိကလုိဏ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ကုိ လုပ္ၿပီးျဖစ္ ေႏွာင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အားလံုးၿပီးေျမာက္မည္ ဟုခန႔္မွန္းပါသည္။တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္းသည္ အုိင္းေလာင္ေတာင္ကုိ ျဖတ္သြားၿပီး မဲေခါင္ျမစ္စသည့္ ေတာင္ႏွင့္ျမစ္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေက်ာ္လႊား တံတားႏွင့္ လုိဏ္ေခါင္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း (၁၇၆)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၈၇% ရွိေနပါသည္။ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အရွည္ဆံုးေသာ လုိဏ္ေခါင္းသည္ လင္ေဘာင္ေတာင္လုိဏ္ေခါင္း ျဖစ္ၿပီး ဘူမီအေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးသျဖင့္ အေရးပါႏွင့္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ ေဝစန္ခရုိင္ႏွင့္ နန္က်ိန္ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရုိင္တြင္ တည္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း (၁၄)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။ ႀကိဳးပန္းအားထုတ္ ျခင္းအားျဖင့္ လင္ေဘာင္ေတာင္ လုိဏ္ေခါင္း ေဆာက္လုပ္မႈသည္ အခ ုအဆင္ေျပျဖစ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿပီးေျမာက္လိမ့္မည္ ဟု ခန႔္မွန္းပါသည္။

တလီ-လင္စန္ ရထားလမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ တက္ႂကြစြာ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေက်ဳိးေဆာင္ေပးအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျဖည့္စြမ္းမႈ တုိးတက္ေစေသာ အေရးႀကီးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးသည္ (၂၀၂)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး စုစုေပါင္း အယြမ္(၁၅)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္(၅)ႏွစ္ခြဲလုိသည္ ဟုခန႔္မွန္းပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: XuTing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္