လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့

2017-12-18 17:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လန္မဲ(လန္ခ်ာျဖစ္- မဲေခါင္ျမစ္) ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနားကုိ ၁၂လပုိင္း ၁၇ရက္ေန႔တြင္ တယ္ဟံု တုိင္လူမ်ဳိး က်င္ေဖၚလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခဲြ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းကုိ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕အစုိးရတုိ႔သည္ အတူတူ တည္ေဆာက္၍ အစုိးရတည္ေထာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ တကၠသုိလ္ဘာသာရ စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္ေအာက္မွ သီးျခား ဒုတိယအဆင့္ ေကာလိပ္ ျဖစ္၍ လန္မဲနယ္ပယ္ လူမႈစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုိအပ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္း ျမင့္ေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ် လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ အဓိက ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မည္။

လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းသည္ တရုတ္- အာဆီယံ ပညာသြန္သင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ဗဟုိခ်က္မ၊ လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္၊ လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသြန္သင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သုေတသနအကယ္ဒမီ၊ လန္မဲ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ရံု၊ လန္မဲႏုိင္ငံတကာ ဝန္ထမ္းေကာလိပ္ ျဖစ္ေသာ လန္မဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသြန္သင္ အေျခခံစခန္းကုိ တည္ေဆာက္မည္။ ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လန္မဲ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အစည္းအေဝး၏ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ာထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေပး ခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တာဝန္ (၁၁)ခုထဲမွ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ ဦးစီးဌာန လန္မဲ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တရုတ္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕၊ ဆရုတ္- အာဆီယံ ပညာေရး ဖလွယ္မႈပတ္ ဦးစီးက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံ (၃)ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး၊ တယ္ဟံုျပည္နယ္ခြဲ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၊ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ေဒသ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ မ်ားသည္ လန္မဲႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းကုိ အတူတူ မ်က္ျမင္သက္ေသ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္