ကူမင္း ယန္ဇြန္ဟုိင္ေရကန္ထဲမွ ေငြေရာင္ငါးမ်ားကုိ ၁၂လပုိင္း ၈ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔အထိ ဖမ္းႏုိင္

2017-12-18 14:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယန္ဇြန္ဟုိင္ေရကန္ထဲမွ ေငြေရာင္ငါးမ်ား၏ ပမာဏေပါင္းကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေငြေရာင္ငါးမ်ားသည္ အလွည့္က်လကဏာရွိ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ယန္ဇြန္ဟုိင္ေရကန္ထဲမွ ေရအတြက္ ညစ္ညမ္းေစရန္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေရပင္နယ္နိမိတ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ငါးဖမ္းသူမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားကုိ တုိးပြားလာေစရန္၊ ကူမင္း ယန္ဇြန္ဟုိင္ေရကန္ထဲမွ ေငြေရာင္ငါးမ်ားကုိ ၁၂လပုိင္း ၈ရက္ေန႔ ၁၈နာရီမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔ ၇နာရီအထိ ဖမ္းႏုိင္မည္။

2

အခုအထိ၊ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (၁၃၈)အုပ္ကုိ စုစုေပါင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါၿပီ။ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳလက္မွတ္သည္ လူအားျဖင့္သာ ငါးဖမ္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္း စက္တပ္ေလွျဖင့္ ငါးဖမ္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တားျမစ္ရမည္။ “တံငါလုပ္ငန္း ငါးဖမ္း ခြင့္ျပဳလက္မွတ္”ကုိ မျပဳလုပ္ေသာ၊ မွတ္ပံုတင္ၿပီး စစ္ေဆးစမ္းသပ္ရန္ မျပဳလုပ္ေသာ ေလွသေဘၤာ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသာ၊ ေလွနံပါတ္ကုိ မျပဳလုပ္ေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားသည္ ေရကန္သုိ႔ ဝင္ငါးဖမ္းရန္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။

3

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္