၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ၍ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ (၅)ကီလုိမီတာ ေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ (၂)ကီလုိမီတာ မိတားစု ေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ စုစုေပါင္း (၁၆)ေထာင္ခန႔္ ရွိ၍ တာရင္းသည္ ယူနန္ဟုိင္ကန္စည္းေဝးခန္းမ၌ ရွိေနပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔အထိ အင္တာနက္ျဖင့္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။