ယူနန္ကုန္းတပ္ စစ္ပညာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေက်ာင္းက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ထူေထာင္ ပုိေစာေသာ စစ္ေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း ျဖစ္၍ ၁၉၀၉ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၁၉၂၈ခုႏွစ္အထိ ပိတ္ထား ခဲ့ပါသည္။ မူလေနရာက ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစိမ္းကန္ အေနာက္ လမ္း၌ တည္ရွိ ေန၍ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းကီလုိမီတာ (၁၄၄၀၀)ရွိပါသည္။ အခု၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ႐ႈခင္း ရပ္ကြက္ တစ္ခု ျဖစ္၍ တစ္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ညာေန (၅)နာရီအတြင္း ဖြင့္လွစ္၍ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။