မန္စီ-ေဝစမ္း-ရန႔္ထုိင္ အေဝးေျပးလမ္းက လမ္းေပါက္၊ ေဝစမ္းမွထြက္ခြာၿပီး မန္စီသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၁.၅)နာရီသာလုိ

2017-11-15 10:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

0023244aae111b7622833b

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခ်ိန္ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ ကုန္ၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ေသာ မန္စီ-ေဝစမ္း-ရန႔္ထုိင္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ၁၁လပုိင္း ၁၅ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္၍ ေဝစမ္းၿမိဳ႕ မွထြက္ခြာၿပီး မန္စီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အခ်ိန္သည္ မူလ(၄)နာရီမွ (၁.၅)နာရီသုိ႔ ေလွ်ာ့နည္း ေရာက္လာ ပါသည္၊ ေဝစမ္း ကြၽန႔္လူမ်ဳိးႏွင့္ ေျမာင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ဟံုဟယ္ ဟာနီလူမ်ဳိးႏွင့္ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ တုိ႔သည္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိပါသည္။

0023244aae111b7622833c

မန္စီ-ေဝစမ္း-ရန႔္ထုိင္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕ မွစၿပီး ေဝစမ္းၿမိဳ႕ကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး ေဝစမ္းျပည္နယ္ခြဲ ရန႔္စမ္းခရုိင္ သုိ႔အထိျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၁၃၁.၃၈)ကီလုိမီတာရွည္ၿပီး အရွည္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၈၀) စီစဥ္ ထားပါသည္။ က်ီခြၽင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္က်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္က်ဳိက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝစမ္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္၊ ေပၚဇူၿမိဳ႕နယ္၊ မာထန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝစမ္းၿမိဳ႕ အေေရွ႕ဘက္၊ ဖန္လံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန႔္စမ္းခရုိင္ ေတာင္ဘက္ တုိ႔ျဖစ္ေသာ အခြန္ေကာက္ဌာန (၉)ခုကုိ ေထာင္ထားပါသည္။

မန္စီ-ေဝစမ္း-ရန႔္ထုိင္ အေဝးေျပးလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီး လမ္းေပါက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ျဖာထြက္မႈ ဗဟုိခ်က္မကုိ တည္ေဆာက္ ၿပီးေျမာက္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္