သဟုန္မန္စီၿမိဳ႕ ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္ကုိ ဖြင့္လွစ္၊ ေဒါင္းအေကာင္ (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ေမြးျမဴမည္

2017-11-06 11:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဟုန္မန္စီၿမိဳ႕ ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္ကုိ ႏိုင္၀င္ဘာ(၂၈)ရက္တြင္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ စမ္းသပ္ ဖြင့္ပါသည္၊ အစအဦးကာလ လွ်ိတြင္ ေဒါင္းအေကာင္ (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ေမြးျမဴမည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သဟုန္ၿမိဳ႕သည္ ေဒါင္း၏ဇာတိကုိ တကယ္ျဖစ္လာမည္။

ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္းထဲတြင္ သဘာ၀သစ္ေတာရိုင္းႏွင့္ ေဒါင္း ျဖစ္ေသာ ေခါင္းစဥ္(၂)ခုႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္၊ က်ိန္ေဖာလူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္၊ လီစူးလူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္၊ အမ်ဳိးသားကြင္းျပင္ စသည့္ အဓိက႐ႈခင္းရပ္ကြက္ (၉)မ်ိဳး တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ အစအဦးကာလ ေဒါင္းအေကာင္ (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ေမြးျမဴၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒါင္းအေကာင္ (၅)ေသာင္းခန႔္ ေမြးျမဴ၍ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး ေဒါင္းကုိ ေမြးျမဴေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ ျဖစ္လာမည္။

မန္စီၿမိဳ႕ ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္သည္ မန္စီၿမိဳ႕ႏွင့္ (၁၂)ကီလိုမီတာသာ ကြားေဝးၿပီး ကားေမာင္းလွ်င္ (၁၀)မိနစ္ခန႔္သာ လိုပါသည္။ ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္၌ ေဒါင္းလွ်ိေျမာင္ပန္းေတာ၊ မုိေပါင္း တစ္ေထာင္ခန႔္ေသာ ဇီ၀လကၡၡဏာရွိ လက္ဖက္ျခံႏွင့္ (၂၆)ကီလိုမီတာေက်ာ္ ရွည္ေသာ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ရန္လမ္း စသည့္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ခဲ့ပါၿပီ။ ဤေဒါင္းလွ်ိေျမာင္ထဲတြင္ ႀကီးမားေသာ ေဒါင္းရုပ္တစ္ခု ရွိၿပီး (၈၃)မိတာရွည္ၿပီး (၁၁.၅)မိတာျမင့္၍ ေဒါင္းလွ်ိထဲမွ အထူးဆံုးေသာ ဝိေသသလကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္