ကူမင္းၿမိဳ႕က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေဒသတြင္ စတုတၴအႀကီးဆံုး ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ယူနန္ ျပည္နယ္ ၏ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပံၸပညာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဗဟုိခ်က္မျဖစ္သည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ “Spring City” “Flower City”ျဖစ္ပါ သည္၊ အပန္းေျဖ၊ ခရီးသြားလာ၊ အျမဲေနထုိင္ ႏုိင္သည့္ အိပ္မက္သည့္နာရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။